รายการส่งเสริมการขาย
เติมเงินช่องทาง True Money Wallet ได้รับ 30% Bonus Cash

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึง 16 ตุลาคม 2565 

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สมัครใช้งานได้ฟรีทุกเครือข่าย
 2. เข้าสู่เว็บไซต์ thaipbtopup.zepetto.com ล็อกอินด้วยไอดีที่ต้องการเติมเงิน 
 3. เลือกช่องทางเติมเงิน TrueMoney wallet 
 4. กรอเบอร์ TrueMoney wallet แล้วกดชำระเงิน
 5. เงื่อนไขการเติมเงินรับโบนัส
  5.1. โบนัสที่ได้รับจะปรากฎในชอง Bonus Cash
  5.2. Bonus Cash จะถูกคำนวนออกจากจำนวนเงินที่ลูกค้าเติม และเติมเข้าไอดีทันที
  5.3. Bonus Cash มีอายุการใช้งาน 3 เดือน
  5.4. หลังจากหมดอายุการใช้งานแล้ว Bonus Cash จะหายไปอัตโนมัติ
  5.5. Bonus Cash ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5.6. ลูกค้าจะต้องเติมเงินในช่วงวัน และเวลากิจกรรมที่กำหนดเท่านั้นจึงจะได้รับ Bonus Cash 30%

รายละเอียดของรางวัล
รับโบนัสCash 30% เกม PB 

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เติมเงินช่องทาง True Money Wallet ได้รับ 30% Bonus Cash(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท อุ๊คบี จำกัด “บริษัท”
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลคือผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบนอกจากนี้รางวัลที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือโดยมิชอบหรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูล ของผู้เข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Discord : https://shirabot.xyz/go/pointblanksea หรือ Ticket : https://pointblank.zepetto.com/th/ticket/list เวลาทำการ จ-ศ (08:30 น. – 17:30 น.)