โลตัส เอ็กเพรส และ โลตัส go fresh

โปรโมชัน

ลดแล้วลดเพิ่มอี โปรุ้มุดพิเศษ ที่โลตั เอ็เพร และโลตั go fresh ทุาขา

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 12 .64 – 1 .64

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย :

– ของวนิทธิ์ารเข้าร่วมราาร่งเริมารขานี้ เฉพาะารชำระ่าิน้าผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
– ระะเวลาร่วมิจรรม ตั้งแต่วันที่ 12 ิงหาม – 1 ันน 2564
– จำัด 1 ิทธิ์/ บัตรประชาชน/ ัปดาห์/ ิน้า  ตลอดระะเวลาที่ร่วมราาร
– ิทธิพิเศษำหรับารรับวนลดในใบเร็จ เมื่อทำารูปองและซื้อ้าที่ร่วมราาร
– ิทธิพิเศษนี้ามารถใช้ได้ที่ โลตั เอ็ซ์เพร และ Go Fresh ทุาขา
– ิทธิประโชน์ไม่ามารถใช้ร่วมับราาร่งเริมารขาอื่นๆ และไม่ามารถแลเปลี่น หรือทอนเป็นเงินด หรือโอนิทธิ์ให้แ่บุลอื่นได้
– บริษัทฯ ของวนิทธิ์ในารเลิ เปลี่นแปลงระะเวลาราารงเริมารขา วิธีารร่วมราาร่งเริารขา และราละเอีดเงื่อนไข และ/หรือ ราละเอีดอื่นใด โดไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมราาร่งเริมารขาทราบ ในรณีที่มีข้อโต้แ้งใดๆ เิดขึ้น ำตัดินของบริษัทฯ ถือเป็นที่ิ้นุด
– รณีที่ซื้อิน้าและภาหลังทำารเลิารซื้อิน้าดัล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทฯ ของวนิทธิ์ในารตัดิทธิ์ารเข้าร่วมราาร่งเริารขานี้ และ/หรือ ราาร่งเริมารขาอื่นใดของบริษัทฯ ับผู้เข้าร่วมราาร่งเริมที่มีารระทำดังล่าว รวมทั้งเลิารให้ิทธิพิเศษที่ได้รับ หรือเรีิทธิพิเศษืนจาผู้เข้าร่วมราาร่งเริมารขาที่มีารระทำดังล่าวได้
– อบถามราละเอีารใช้ปองเงินดเพิ่มเติม โทร. Call Center 1712 ดูราละเอีดเพิ่มเติมที่ https://www.truemoney.com/a/tescolotus-retail/

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

จ่ายเลย