โปรโมชัน บัตรเครดิต Tesco lotus visa - TrueMoney Wallet

รายละเอียดโปรโมชัน 

ต่อที่ 1 : รับทุกวันคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* (ไม่ต้องลงทะเบียน) เมื่อผูกบัตรเทสโก้ โลตัส วีซ่าและชำระผ่านแอพทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมแจ้งหมายเลขคลับการ์ดกับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด ** เมือมียอดช้อปสะสมครบตามทีกําหนดและ เมือลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ Application UChoose

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 1 พ.ค. 64 – 31 พ.ค. 64

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

สะสมยอดใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืน
ครบทุก 2,000 บาท 50 บาท (จำกัดสูงสุด  150 บาท/เดือน)
ครบ 12,000 บาท ขึ้นไป 250 บาท (จำกัดสูงสุด  500 บาท/เดือน)

*รับคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5% เมื่อชำระเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ด

 **- เมือช้อปสะสมครบทุก 2,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (จํากัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)

 – เมือช้อปสะสมครบ 12,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 250 บาท (จํากัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 24,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) 

    – สำหรับสมาชิกบัตรใหม่ ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 64 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธ์โปรโมชัน

 • การลงทะเบียนผ่าน SMS (ภายในวันที่ทำรายการ): พิมพ์ BTS (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
 • การลงทะเบียนผ่าน Application UChoose (ภายในวันที่ทำรายการ): ลงทะเบียน ฟรี ผ่าน UChoose โดยพิมพ์ค้นหาหน้าโปรฯ BTS

เงื่อนไขโปรโมชัน

 1. *• รับปกติทุกวันคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขคลับการ์ดตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลัก โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusmoney.com
 2. **• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการที่ UCHOOSE หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.64 – 31 พ.ค.64 เมื่อช้อปสะสมครบทุก 2,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) หรือ ช้อปสะสมครบ 12,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 250 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 24,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
 3. สงวนสิทธิคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) ทังนีรายการทีถูกยกเลิกไม่ว่า ทังหมดหรือบางส่วนจะไม่นํามารวมคํานวนเพือรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี
 4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น
 5. มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ โลตัส ทุกสาขา
 6. สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสินเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริม การขาย โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที ภายในวันที 15 มิ.ย. 64 สําหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ค. 64 ซึงจํานวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทังนีขึนอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
 7. กรณีลูกค้าทักท้วงรายการใช้จ่ายหรือการเครดิตเงินคืน บริษัทฯ สงวนสิทธิดําเนินการตรวจสอบและเครดิตเงิน คืนภายใน 60 วันหลังจากวันสินสุดรายการฯ ทังนีรายการใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงือนไขและข้อกําหนดข้าง ต้นเท่านัน หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจบรายการ ถือว่ารายการเครดิต เงินคืนทีได้รับทังหมดถูกต้อง
 8. ยอดใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาคํานวณรับเครดิตเงินคืน ได้แก่ยอดผ่อนชําระสินค้า(EPP), รายการทีถูกยกเลิก ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน,  การเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างชําระจากบัตรเครดิตอืน ค่าปรับและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งรายการใช้จ่ายทีเกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์ ทีเอือต่อผล ประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม, รายการทีใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเองหรือผู้ถือบัตรมีส่วนเกียวข้องกับเจ้าของกิจการ,และรายการใช้จ่ายในร้านค้าเช่าและศูนย์อาหารภายในห้างโลตัสทุกสาขา
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนีไม่สามารถเปลียน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิได้ และสงวนสิทธิเฉพาะ สมาชิกบัตรฯ ทียังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชําระดีจนถึงวันทีบริษัทฯ ทําการเครดิตเงินคืนในบัญชีของ ท่าน โดยถือข้อมูลทีบริษัทฯ มีอยู่เป็นสําคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน และ เซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้เพือตรวจสอบกรณีจําเป็น
 10. เงือนไขเป็นไปตามทีบริษัทฯ กําหนด
 11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกียวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จําหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
 12. ให้บริการสินเชือโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี เซอร์วิสเซส จํากัด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที Tesco Lotus Money call center 1712
ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program