ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน 10 บาท เมื่อช้อปสินค้าที่ TikTok Shop (Live) แล้วจ่ายด้วย TrueMoney

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. คลิกลิงก์ https://tmn.app.link/VMRGTT22 และกดปุ่ม รับสิทธิ์เลย เพื่อตกลงเข้าร่วมแคมเปญ
 3. เลือกซื้อสินค้าที่แอปพลิเคชัน TikTok ตรงส่วน TikTok Shop (Live)
 4. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet
 5. รับเงินคืนเข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet 10 บาท เมื่อช้อปสินค้าบน TikTok Shop (Live) แล้วจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท (สงวนสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น)
 6. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

ของรางวัล
รับเงินคืน 10 บาท เข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืน 10 บาทเมื่อช้อปสินค้าบน TikTok Shop (Live) แล้วจ่ายด้วยแอปพลิเคชัน TrueMoney (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน TrueMoney เท่านั้น ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  3.1 เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
  3.2 คลิกลิงก์ https://tmn.app.link/VMRGTT22 และกดปุ่ม รับสิทธิ์เลย เพื่อตกลงเข้าร่วมแคมเปญ
  3.3 เลือกซื้อสินค้าที่แอปพลิเคชัน TikTok ตรงส่วน TikTok Shop (Live)
  3.4 เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney และรับรางวัลดังต่อไปนี้
  • รับเงินคืน 10 บาท เข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney (สงวนสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น)
  3.7 บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  3.8 ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายภายใน 7 วัน
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่กดเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชัน TrueMoney และจะเริ่มเข้าร่วมแคมเปญหลังจากกดเข้าร่วมแคมเปญแล้วเท่านั้น ชำระสินค้าก่อนหน้าเข้าร่วมแคมเปญจะถือว่ายังไม่ได้เข้าร่วม
 5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลต่อเมื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชี TrueMoney และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 7. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
รับสิทธิ์เลย