แลกทรูพอยท์เป็นเงินสด

ผู้โชคดีได้รับถุงผ้ารักษโลกจำนวน 30 รางวัล
จากกิจกรรมตอบง่าย ได้ง่าย

รายชื่อ เบอร์โทร
อวิรุฑ เม้าXX 080297XXXX
วารุณี วัฒXXXX 089895XXXX
วันวิสา ดวงXX 094524XXXX
นางสาวศรัณย์รัชต์ ศรีXX 094683XXXX
ลักษิกา ประXXXX 095058XXXX
กฤษฎา พึ่งX 080969XXXX
ปรียาณัฐ สีXX 090923XXXX
อรชา วัดXX 093951XXXX
ราเมธ นาคX 082569XXXX
ณัฏฐิญา สายXX 064161XXXX
บัณฑิต สีXX 094063XXXX
ลดาวัลย์ สมX 063573XXXX
วรวุฒิ หนุ่มX 063792XXXX
กานต์ธิดา ทับXX 090887XXXX
พรเทพ แก้วX 083784XXXX
เอกนรินทร์ ปินXX 096757XXXX
เกวลิน พุทธX 065204XXXX
จริยา​ เดXX 081381XXXX
พรพรรณ คำX 062325XXXX
สุทธินี สุXX 064310XXXX
รัชนีกร จงX 065686XXXX
ทีฆทัศน์ บุญX 098527XXXX
ภาณุวัฒน์​ ชัชX 062986XXXX
อนนต์กฤตย์ อะXXX 096984XXXX
สายสวาสดิ์ บุXX 065846XXXX
อรพิณัชชา สุกX 088599XXXX
นงนุช แซ่X 063725XXXX
ภคพร ตั๋นX 064492XXXX
รุ่งฤดี พรหมX 085978XXXX
ระพีพรรณ ศรีXX 092640XXXX

กิจกรรมทางการตลาด
ตอบง่าย ได้ง่าย ถุงผ้ารักษ์โลก จากทรูมันนี่ เพียงร่วมกรอกแบบสอบถาม ก็อาจเป็น 1 ใน 30 ผู้โชคดีที่ได้กระเป๋าผ้า

ระยะเวลาของกิจกรรมทางการตลาด
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

วิธีการร่วมกิจกรรมทางการตลาด

 1. คลิกลิงก์แบบสอบถามของกิจกรรมทางการตลาดที่ประกาศผ่านข้อความโดยแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท 
 2. ตอบคำถามดังต่อไปนี้โดนใจคณะกรรรมการมากที่สุด
  “บอกพิกัดร้านค้ายอดนิยม”
 3. กรอกข้อมูลในแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ภายในระยะเวลากิจกรรมทางการตลาด รวมทั้ง กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและครบถ้วน และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด

รายละเอียดของรางวัล

 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับกระเป๋าผ้า Take Home จากบริษัท จำนวน 30 รางวัล โดยบริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผ่านหน้าเว็บไซต์
 • จำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

รายละเอียดเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด “ตอบง่าย ได้ง่าย ถุงผ้ารักษ์โลก จากทรูมันนี่ เพียงร่วมกรอกแบบสอบถาม ก็อาจเป็น 1 ใน 30 ผู้โชคดีที่ได้กระเป๋าผ้า” (“กิจกรรมทางการตลาด”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลากิจกรรมทางการตลาด วิธีการร่วมกิจกรรมทางการตลาด รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมทางการตลาด และรายละเอียดเงื่อนไขของกิจกรรมทางการตลาดถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลากิจกรรมทางการตลาดนี้ เท่านั้น
 3. บริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล โดยจัดส่งตามที่อยู่ในการจัดส่งที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลกรอกไว้ในแบบสอบถาม ทั้งนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดทราบแต่อย่างใด
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมทางการตลาดนี้ (ก) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ข) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของกิจกรรมทางการตลาดนี้ หรือ (ค) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ ง) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้กิจกรรมทางการตลาดนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรมทางการตลาด, วิธีการร่วมกิจกรรมทางการตลาด, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้กิจกรรมทางการตลาดนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด