Funky Fries 199 บ. - ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ช้อปฟิน กินเพลิน ส่งท้ายปี! รับเงินคืน 9.-
เมื่อสแกนจ่ายผ่าน QR True Point & Pay หรือโอนจ่ายที่ร้านค้า ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
ฉลองส่งท้ายปี รับเงินคืน 9 บาท

ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 (ห้าสิบ) บาท เป็นต้นไป ต่อการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยวิธีการสแกน QR True Point & Pay หรือทำรายการโอนเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
หมายเหตุ :

 1. ร้านค้าที่ร่วมรายการ หมายถึง ร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทให้เป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (True Smart Merchant) ซึ่งร้านค้าจะแสดงป้ายสัญลักษณ์ QR True Point & Pay ไว้ที่ร้านค้า หรือร้านค้าอาจแสดงแบนเนอร์รายการส่งเสริมการขายที่มีป้ายสัญลักษณ์ True Point & Pay ผ่าน social media ของร้านค้า
 2. การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องกรณีทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยเงินในบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น นอกจากนี้ บัญชี TrueMoney Wallet ของร้านค้า (บัญชีรับเงิน) จะต้องเป็นบัญชี TrueMoney Wallet ที่ร้านค้าใช้ในการสมัครร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ด้วย

รายละเอียดของรางวัล
เงินคืนเข้าบัญชี TrueMoney Wallet จำนวน 9 (เก้า) บาท ต่อการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
หมายเหตุ:

 1. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 2 (สอง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย (จำนวนเงินคืนสูงสุดตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายจะไม่เกินจำนวนเงิน 18 (สิบแปด) บาท)
 2. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ในกรณีดังต่อไปนี้
  3.1 กรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ร้านค้าที่ร่วมรายการซึ่งผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการได้เคยทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการแล้ว หรือ
  3.2 กรณีที่บัญชี TrueMoney Wallet ของร้านค้า (บัญชีรับเงิน) ไม่ใช่บัญชี TrueMoney Wallet ที่ร้านค้าใช้ในการสมัครร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ฉลองส่งท้ายปี รับเงินคืน 9 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดของระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลภายใน 1 วัน นับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

จ่ายเลย