จ่ายบิลทรู รับส่วนลด ไปใช้ใน Lazada และ Foodpanda

กิน ช้อป คุ้ม แค่จ่ายบิลทรู

ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก จ่ายขั้นต่ำแค่ 100 บาท
รับส่วนลดใช้จ่ายออนไลน์รวม 100 บาท!!
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 64 – 31 ต.ค. 64

*รับ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
*จำกัดจำนวนการใช้สิทธิพิเศษเดือนละ 10,000 สิทธิ์

รายการส่งเสริมการขาย
จ่ายบิลทรู ได้ส่วนลดไปช้อปปิ้งกันต่อแบบคุ้มๆ

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 64 – 31 ต.ค. 64

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดของรางวัล

 1. รับส่วนลดใช้จ่ายออนไลน์ มูลค่ารวม 100 บาท โดยจะได้รับส่วนลดมูลค่า 50 บาท ต่อเนื่องนาน 2 เดือน ดังนี้
  เดือนที่ 1 : รับคูปองส่วนลด Lazada มูลค่า 50 บาท
  เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก ขั้นต่ำ 100 บาท
  เดือนที่ 2 : รับ Code ส่วนลด Foodpanda มูลค่า 50 บาท
  เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเนื่อง ขั้นต่ำ 100 บาท
 2. รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 3. จำกัดจำนวนการใช้สิทธิพิเศษเดือนละ 10,000 สิทธิ์
 4. ใช้เพื่อเป็นส่วนลดในการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ Lazada และ Foodpanda เท่านั้น

ระยะเวลาการรับและการใช้ส่วนลด

การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เฟสที่ 1 การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เฟสที่ 2
ระยะเวลาการ
รับส่วนลด
10 ก.ย. – 30 ก.ย. 64 1-31 ต.ค. 64 1-31 ต.ค. 64 1-30 พ.ย. 64
ลูกค้าดำเนินการ จ่ายบิลทรู ที่ทรูมันนี่ ครั้งแรก
รับคูปองส่วนลด Lazada
จ่ายบิลทรู ที่ทรูมันนี่ ต่อเนื่อง
รับโค้ดส่วนลด Foodpanda
จ่ายบิลทรู ที่ทรูมันนี่ ครั้งแรก
รับคูปองส่วนลด Lazada
จ่ายบิลทรู ที่ทรูมันนี่ ต่อเนื่อง
รับโค้ดส่วนลด Foodpanda
ระยะเวลาการ
ใช้ส่วนลด
10 ก.ย. – 15 ต.ค. 64 10 ก.ย. – 15 ต.ค. 64 1 ต.ค. – 15 พ.ย 64 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 64
เงื่อนไขการใช้ส่วนลด ใช้ส่วนลด Lazada 50 บาท
จำกัดจำนวนการใช้ 10,000 สิทธิ์
ใช้ส่วนลด Foodpanda 50 บาท
จำกัดจำนวนการใช้ 10,000 สิทธิ์
ใช้ส่วนลด Lazada 50 บาท
จำกัดจำนวนการใช้ 10,000 สิทธิ์
ใช้ส่วนลด Foodpanda 50 บาท
จำกัดจำนวนการใช้ 10,000 สิทธิ์

เงื่อนไขการได้รับและการใช้คูปองหรือโค้ด

 1. ลูกค้าจะได้สิทธิรับส่วนลดทันที หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการจ่ายบิลทรู ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการชำระค่าบริการบิลทรูอัตโนมัติ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 2. ในกรณีที่ลูกค้าได้สิทธิรับคูปองหรือโค้ดส่วนลดเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน (Push Notification) และข้อความในกล่องข้อความ (App Inbox) ในแอฟพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล สามารถกดรับคูปองส่วนลดหรือใช้โค้ดส่วนลด ผ่านข้อความที่ได้รับตามที่ระบุไว้ใน ข้อที่ 2
 4. ซื้อสินค้าบน Lazada / ซื้ออาหารบน Foodpanda และเลือกชำระเงินผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet โดยระบบจะนำส่วนลดที่ลูกค้ากดรับไว้มาแสดงยอดให้ลูกค้าทราบก่อนการชำระเงิน
 5. คูปองส่วนลดใช้ได้สำหรับการซื้อสินค้าที่ Lazada ที่มีมูลค่า 199 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 199 บาท ขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 6. โค้ดส่วนลดใช้ได้สำหรับการซื้ออาหารที่ Foodpanda ที่มีมูลค่า 150 บาทขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 150 บาท ขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 7. ส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (นับจากเดือนที่ได้รับคูปองหรือโค้ดส่วนลด)

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลทรู ได้ส่วนลดไปช้อปปิ้งกันต่อแบบคุ้มๆ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลภายในตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 10. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda (Thailand) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.foodpanda.co.th/ หรือ food panda application หรือ foodpanda facebook (www.facebook.com/FoodpandaThailand/)
 11. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ foodpanda ที่ Email: [email protected]
บริการอื่นๆ

เติมเงิน Easy Pass

บิลทั้งหมด

ซื้อของออนไลน์

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

จ่ายบิลทรูเลย