จ่ายบิลทรูมูฟ เอช ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเน็ตฟรี 2 GB

จ่ายค่าโทรศัพท์ True Move H แบบรายเดือน เต็มจำนวน ภายในวันครบกำหนดชำระผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเน็ตฟรี 2 GB

จ่ายค่าโทรศัพท์ True Move H แบบรายเดือน เต็มจำนวน ภายในวันครบกำหนดชำระ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเน็ตฟรีทันที 2 GB สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.truemoney.com/truebill/

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
จ่ายบิลค่าบริการแบบรายเดือน ทรูมูฟ เอช เต็มจำนวน ภายในวันครบกำหนดชำระ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเน็ตฟรี 2 GB
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา แบบรายเดือนที่ชำระค่าบริการทรูมูฟ เอช ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรีจำนวน 2 กิ๊กกะไบท์ (Gigabyte หรือ GB) เพิ่มเติมจากสิทธิที่ได้รับในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเมื่อผู้ใช้บริการนำยอดค่าใช้บริการตามใบแจ้งค่าใช้บริการทรูมูฟ เอช มาชำระผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ท (TrueMoney Wallet application) โดยผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการตามช่องทางที่กำหนดเต็มจำนวน ภายในวันครบกำหนดชำระค่าบริการในแต่ละรอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
3. รายการส่งเสริมการขายที่ไม่สามารถรับสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ คือ รายการส่งเสริมการขาย Share plan และ Share Net
4. เงื่อนไขการได้รับเน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบท์ (GB)

4.1 เมื่อมีการชำระค่าบริการตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 2 แล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโดยอัติโนมัติ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่วันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน (ยกเว้นเป็นการเข้าชำระค่าบริการผ่านแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ท ด้วย aircard และ/หรือ iPad ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถกด USSD ได้)
4.2 จำกัดสิทธิรับเน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบต์ (GB)เพียง 1 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น
4.3 เน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบต์ (GB) สามารถใช้งานได้นาน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน
4.4 หากผู้ใช้บริการได้รับเน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบต์ (GB) ไปแล้ว จะไม่สามารถรับสิทธิเพิ่มได้อีกจนกว่าจะครบรอบ 30 วัน และจะได้รับเพิ่มต่อเมื่อทำการชำระค่าบริการเต็มจำนวนอีกครั้งในเดือนถัดไป
4.5 การคิดค่าบริการการใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ระบบจะหักจากปริมาณเน็ต 2 กิ๊กกะไบท์ (GB) ที่ได้รับนี้จนหมดก่อน จากนั้นจึงจะคิดค่าบริการโดยคำนวณตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ และหากมีการใช้ เกินจากสิทธิที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายหลัก ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักนั้นๆ เช่นกัน
4.6 ผู้ใช้บริการที่สามารถรับสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการ

5. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
6. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
7. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

บริการอื่นๆ

เติมเงิน Easy Pass

บิลทั้งหมด

ซื้อของออนไลน์

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ