สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าทรู! รับเงินคืน 50% สูงสูง 150 บาท พร้อมรับต่อเนื่องอีก 3 เดือนทันที เมื่อชำระค่าบริการของบริษัทในเครือทรูครั้งแรกผ่านแอป TrueMoney Wallet

รายการส่งเสริมการขาย

รับเงินคืนสูงสูง 150 บาท เมื่อจ่ายบิลค่าบริการทรูผ่านแอป TrueMoney Wallet

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

20 มิถุนายน 2561 ถึง  31 ตุลาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ตั้งแต่ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ครั้งแรก ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ โดยต้องเลือกชำระด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  – กรณีชำระด้วยบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ท รับเงินเติมเข้าบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ท จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
  – กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต เดบิต หรือบัญชีธนาคารที่ผูกกับทรู มันนี่วอลเล็ท รับเงินเติมเข้าบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ท จำนวน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 3. รับเพิ่มสิทธิพิเศษ เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ตั้งแต่ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยชำระด้วยวิธีใดก็ได้ รับเงินเติมเข้าบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ท จำนวน 20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อเดือน สำหรับ 2 เดือนถัดไป นับแต่เดือนที่ได้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ 2.
 4. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ดำเนินการตามข้างต้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบ และยอมรับว่า บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือเรียกเงินที่ได้โอนให้คืนได้

รายละเอียดเงื่อนไข

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืนสูงสูง 150 บาท เมื่อจ่ายบิลทรูผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขที่ระบุต่อไปนี้
 • รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้ และต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่านแอปพลิเคชันทรู มันนี่ วอลเล็ทมาก่อนเท่านั้น
 • บริษัทจะมอบรางวัลเงินเติมเข้าบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ทให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใน 3 วันทำการ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ต่อ1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ด้วยบัตรเครดิต ไม่รวมถึงบัตร WeCard ด้วย
 • การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิก เรียกคืนนำกลับคืนการให้ของรางวัลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแต่อย่างใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และบริษัทจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 • บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >>>> https://www.truemoney.com/billpromo/