รับคืนความคุ้ม เพียงชวนลูกค้าสแกนจ่าย
ผ่าน QR True Point & Pay
ก็รับสิทธิ์เงินคืน ไปใช้จ่ายสบายๆ ได้เลย …
4 ขั้นตอนง่ายๆ รับสิทธิ์เงินคืน

ชวนลูกค้าใช้จ่ายที่ร้าน
ที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay

รับสิทธิ์เงินคืนผ่าน SMS ในเดือนถัดไป
ทุกวันที่ 2 ของเดือน

สะสมยอดการรับชำระ
รับเงินคืนสูงสุด 300 บาท

จ่ายบิลซีพี เฟรชมาร์ท
(ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)
ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
รับเงินคืน 20 บาท/ บิล/ วัน

รายการส่งเสริมการขาย

ยิ่งรับ ยิ่งคุ้ม กับ ซีพี เฟรชมาร์ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • ร้านค้า True Smart Merchant รับสิทธ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • สิทธิ์เงินคืนเดือนสุดท้ายจะเข้าวันที่ภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 และใช้งานได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้อง

 1. ทำการสมัคร หรือ เป็นร้านค้า True Smart Merchant และมีสถานะอนุมัติจากทางบริษัท เรียบร้อยแล้ว ในวันที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 2. รับ 1 สิทธิ์ในครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อมียอดรับชำระเงินค่าสินค้า/บริการจำนวน 30 บาทขึ้นไป และจะได้รับเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ เมื่อมียอดรับชำระค่าสินค้า/บริการรวมทุกๆ 2,000 บาท เศษของยอดจำนวน 2,000 บาท ไม่นับ (จำกัดจำนวนสิทธิ์ ไม่เกิน 5 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือนปฏิทิน)
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับ SMS แจ้งจำนวนสิทธิ์ที่จะได้รับในวันต้นเดือนปฏิทินถัดไป
 4. สิทธิ์เงินคืน จะทำการคืนเงินเข้าทรูมันนี่วอลเล็ต ของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทันที เมื่อทำการชำระบิล ค่าสินค้า CP Fresh Mart ผ่าน Truemoney Wallet Application โดยมียอดขั้นต่ำ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อใบเสร็จรายการ

รายละเอียดของรางวัล
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที ตามอัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ได้รับเงินคืน 20 (ยี่สิบ) บาท ต่อ 1 การชำระบิลตามเงื่อนไข โดยมีขั้นต่ำในการชำระ 1,000 บาท
 • จำกัดสิทธิ์เงินคืน รวม 5 สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เบอร์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง)หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 เดือนปฎิทิน
 • สิทธิ์เงินคืนสามารถใช้ได้ทีละ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 วัน ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรวมสิทธิ์ เพื่อรับเงินคืนครั้งเดียวได้
 • สิทธิ์เงินคืนสามารถเก็บไว้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุดเดือนปฏิทินที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • สิทธิ์เงินคืนของการรับชำระโดยให้ลูกค้า โอนเงินหรือสแกน QR Code ผ่าน Truemoney Wallet ขั้นต่ำ 30 บาท จะได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อ 1 (หนึ่ง) เบอร์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง)หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะแคมเปญ

เงื่อนไข จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ
รับชำระจากลูกค้าขั้นต่ำครั้งแรก 30 บาท รับสิทธิ์เงินคืน 20 บาท จำนวน 1 สิทธิ์/เดือน (ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น)
รวมยอดรับชำระทั้งเดือน 2,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เงินคืน 20 บาท จำนวน 1 สิทธิ์/เดือน
รวมยอดรับชำระทั้งเดือน 4,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เงินคืน 20 บาท จำนวน 2 สิทธิ์/เดือน
รวมยอดรับชำระทั้งเดือน 6,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เงินคืน 20 บาท จำนวน 3 สิทธิ์/เดือน
รวมยอดรับชำระทั้งเดือน 8,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เงินคืน 20 บาท จำนวน 4 สิทธิ์/เดือน
รวมยอดรับชำระทั้งเดือน 10,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เงินคืน 20 บาท จำนวน 5 สิทธิ์/เดือน

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งรับ ยิ่งคุ้ม กับซีพีเฟรชมาร์ท”(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลในเดือนถัดไป เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทและในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ
 4. นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทราบ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ตามรายละเอียดด้านล่าง
  – App TMN Wallet โทร 1240
วิธีการชำระบิลค่าสินค้า CP Freshmart
ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
1. ล๊อคอินเข้าแอปหมวด<b>เติมเงินและจ่ายบิล</b><br>เลือก <b>บิลทั้งหมด</b>
2. เลือกรายการบิล หมวดอื่นๆ<br>คลิก <b>ค่าสินค้า ซีพีเฟรชมาร์ท</b>
3. กดสแกนบาร์โค้ด <b>ชำระค่าสินค้า</b>
4. ยืนยันการทำรายการ กด <b>ยืนยันการโอนเงิน</b>
5. ทำรายการสำเร็จ
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

บริการอื่นๆ

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

จ่ายบิลทั้งหมด

แนะนำร้านค้าที่รับชำระผ่าน
QR True Point&Pay

My Saving (KKP)
ออมเงินรับดอกเบี้ยสูง

สมัคร ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์