รวม 8 นักรีวิว (Influencer)
ขึ้นชื่อเรื่องไลฟ์สไตล์ สายกิน เที่ยว

ให้คุณเลือกร่วมงานกับ Influencer 2 คน จาก 8 คน เพื่อทำแคมเปญในรูปแบบ Photo Review พร้อม Boost Post

42.96K
ผู้ติดตาม

35.62K
ผู้ติดตาม

44.42K
ผู้ติดตาม

47.62K
ผู้ติดตาม

22.65K
ผู้ติดตาม

25.24K
ผู้ติดตาม

22.01K
ผู้ติดตาม

23.55K
ผู้ติดตาม

วิธีการสั่งซื้อแพ็กเกจของ Tellscore
1. คลิกดูรายละเอียดแพ็กเกจ<br><b>เพิ่มยอดขายปังๆ ด้วยพลังแห่งการรีวิว</b>
2. คลิก <b>เลือกแพ็กเกจนี้</b>
3. ลงทะเบียนเป็น MARKETER และคลิก <b>สมัครเลย</b> เพื่อเข้าสู่ระบบการสั่งซื้อของ Tellscore
4. คลิกชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet จากนั้นเลือก Influencer และสั่งงานผ่านระบบ โดยมีทีม Client Service ของ Tellscore ช่วยดูแลเรื่อง Boost Post
สนใจสั่งซื้อ

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
เพิ่มยอดขายปังๆ ด้วยพลังแห่งการรีวิว

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิพิเศษ
1. สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet รวมถึงสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ www.tellscore.com เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2. เลือกซื้อบริการของ www.tellscore.com บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้

2.1 เลือกซื้อบริการที่แบนเนอร์ “เพิ่มยอดขายปังๆ ด้วยพลังแห่งการรีวิว” ภายในเว็บ https://www.truemoney.com/true-smart-merchant/ หรือ
2.2 เลือกซื้อบริการ “เรียกลูกค้าเข้าร้าน ด้วยพลังแห่งรีวิว การรันตีการรับรู้ เพิ่มยอดขายปังๆ” ภายในเว็บไซต์ www.tellscore.com

3. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet
4. รับส่วนลดทันที 10,000 บาท (จากปกติราคาเต็ม 25,000 บาทต่อแพคเก็จ) เหลือชำระเพียง 15,000 บาทเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์สำหรับ 50 สิทธิ์แรกต่อเดือนเท่านั้น
6. จำกัดสิทธิในการให้ส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อหนึ่งเดือน

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เพิ่มยอดขายปังๆ ด้วยพลังแห่งการรีวิว” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
  2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้สิทธิพิเศษ คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
  3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษ จะสามารถใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวได้ทันที เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้สิทธิพิเศษ บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ และ/หรือการเรียกสิทธิพิเศษคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำสิทธิพิเศษไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้สิทธิพิเศษได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับสิทธิพิเศษใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, สิทธิพิเศษ และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. สิทธิพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240