ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
สำหรับกิจกรรมโพสต์ดี มีเฮง
รางวัลที่ 1
ร้านกะเพราพริกแห้ง&พิซซ่ากาแฟสด
รางวัลที่ 2-4
ร้านคิตะ ที สแตนด์
ร้านเมากาแฟ
ร้าน Kuma Cha

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
โพสต์ดี มีเฮง

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ฝากร้านเข้ามา และได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “เปย์ร้านนี้ มีเงินคืน 20%”
 2. โพสต์รูปกิจกรรมส่งเสริมการขาย “เปย์ร้านนี้ มีเงินคืน 20%” ลงบน Facebook Page ของร้านค้า
  โดยต้องมีโลโก้ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยู่ในภาพ
 3. เขียนคำบรรยาย ที่เชิญชวนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
 4. ใส่ hashtags #เปย์ร้านนี้มีเงินคืน #รับทรูมันนี่วอลเล็ท 

รายละเอียดของรางวัล
ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำถูกต้องตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และเขียนคำบรรยายเชิญชวนให้ลูกค้าจ่ายด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ได้ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด 4 อันดับแรก จะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับที่ 1 รางวัล แอดโฆษณาบน Facebook แบบ Paid Partnership เพื่อโปรโมทร้านค้า มูลค่า 5,000 บาท
อันดับที่ 2-4 รางวัล แอดโฆษณาบน Facebook แบบ Paid Partnership เพื่อโปรโมทร้านค้า มูลค่า 2,000 บาท
โดยจะทำการประกาศผลในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง https://www.truemoney.com/a/truesmartmerchant-increase-sale/

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1 ถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 โดยคลิกที่ปุ่มยืนยันตัวตน เพื่อกรอกข้อมูลภายในหน้าประกาศผลกิจกรรมนี้
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะสามารถใช้สิทธิ์รางวัลที่ได้รับ เพียง 1 ครั้ง ภายในช่วงระหว่างวันที่ 10 กรกฏาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลสามารถเลือกใช้รูปและข้อความในการโพสต์ได้เอง แต่ต้องมีข้อความที่เชิญชวนใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท อยู่ในโพสต์ที่จะนำมาใช้เป็นแอดโฆษณา และต้องเป็นโพสต์ที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด แล้ว
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ Boost Post ในรูปแบบ Paid Partnership ให้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นได้

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งชวนยิ่งปัง” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดของระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุในในตอนต้นของข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
ดาวน์โหลดสื่อ