เช็คสิทธิ์รับเงินคืน

รายการส่งเสริมการขาย

ยิ่งใช้ ยิ่งเวิร์ค ที่แม็คโคร

หมายเหตุ
ร้านค้า True Smart Merchant ใหม่ รับสิทธิ์เงินคืนสูงสุด 700 บาท
ร้านค้า True Smart Merchant เดิม รับสิทธิ์เงินคืนสูงสุด 600 บาท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 • ระยะเวลาในการรับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 • ระยะเวลาในการใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดของรางวัล

เงื่อนไข รางวัล จำนวนสิทธิ
1. สำหรับร้านค้า True Smart Merchant ใหม่
สมัครเป็นร้านค้า True Smart Merchant และได้รับการอนุมัติจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาในการรับสิทธิ สิทธิรับเงินคืน 50 บาท *เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการที่ Makro ทุกสาขา หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Makro Click ด้วย TrueMoney Wallet ครบ 3,000 บาท/รายการ 2 สิทธิ/เดือนที่ได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า True Smart Merchant
2. สำหรับร้านค้า True Smart Merchant เดิม
2.1 มียอดรับชำระค่าสินค้า/บริการจากลูกค้า เข้าบัญชี TrueMoney Wallet โดยการโอนเงินหรือสแกน QR Code ของร้านค้า สะสมครบ 10,000 บาท ต่อเดือนปฏิทิน ภายในระยะเวลาในการรับสิทธิ สิทธิรับเงินคืน 50 บาท *เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการที่ Makro ทุกสาขา หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Makro Click ด้วย TrueMoney Wallet ครบ 3,000 บาท/รายการ ในเดือนปฏิทินถัดไป 2 สิทธิ/เดือนปฏิทิน
2.2 มียอดชำระค่าสินค้า/บริการที่ Makro ทุกสาขา หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Makro Click ด้วย TrueMoney Wallet สะสมครบ 10,000 บาท ต่อเดือนปฏิทิน ภายในระยะเวลาในการรับสิทธิ สิทธิรับเงินคืน 50 บาท *เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการที่ Makro ทุกสาขา หรือ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Makro Click ด้วย TrueMoney Wallet ครบ 3,000 บาท/รายการ ในเดือนปฏิทินถัดไป 2 สิทธิ/เดือนปฏิทิน

 • จำกัดสิทธิรับเงินคืนสูงสุด 4 (สี่) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ต่อเดือนปฎิทิน
 • ใช้สิทธิรับเงินคืนได้สูงสุด 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อวัน และสิทธิรับเงินคืนจะมีอายุการใช้งานภายในวันสุดท้ายของเดือนปฏิทินที่ได้รับสิทธิเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Makro ยิ่งจ่าย ยิ่งคุ้ม” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลตามรายละเอียดของรางวัลที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Customer Care โทร.1240
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

บิลทั้งหมด

แนะนำร้านค้าที่รับชำระผ่าน
QR True Point&Pay

เปิดบัญชีออมทรัพย์
KKP Start Saving

สมัคร ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์