จ่ายค่าน้ําประปา

ลูกค้าที่ชำระบิลจ่ายค่าน้ำประปานครหลวงผ่านเเอปทรูมันนี่ วอลเล็ทครั้งเเรก รับเงินคืนทันที 10% สูงสุด 30 บาท

ลูกค้าที่จ่ายค่าน้ำประปานครหลวงผ่านเเอปทรูมันนี่ วอลเล็ทครั้งเเรก รับเงินคืนทันที 10% สูงสุด 30 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >>> http://www.truemoney.com/waterbill/

รายการส่งเสริมการขาย

จ่ายบิลการประปานครหลวงผ่านเเอปทรูมันนี่ วอลเล็ทครั้งเเรก รับเงินคืนทันที 10% สูงสุด 30 บาท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. ชำระค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ของการประปานครหลวง ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

รางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของยอดใบแจ้งหนี้ที่ชำระดังกล่าว แต่สูงสุดไม่เกิน 30.- บาท (สามสิบบาท) เฉพาะการชำระครั้งแรกเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลการประปานครหลวงผ่านเเอปทรูมันนี่ วอลเล็ทครั้งเเรก รับเงินคืนทันที 10% สูงสุด 30 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้ และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้ของการประปานครหลวง ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet มาก่อนเท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. บริษัทจะมอบรางวัลเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้
บุคคลอื่น
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240