TH | EN

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการ Alipay+  (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับการเชื่อมต่อบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการเข้ากับ Alipay+ (“บริการ”) ซึ่งดำเนินการโดย Alipay Connect PTE. LTD. (“Alipay”) เพื่อเป็นช่องทางในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการของผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการของผู้จำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อกับบริการ (รวมเรียกว่า “ร้านค้า”) ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การใช้บริการ
1.1 ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดและสมัครบัญชี TrueMoney Wallet (“บัญชี”) รวมถึงดำเนินการยืนยันตัวตนตามที่บริษัทกำหนดก่อนเข้าใช้บริการ
1.2 ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อบัญชีเข้ากับบริการ ได้สองช่องทาง ดังนี้

1.2.1 ช่องทางแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยเข้าเมนู “ฉัน” เลือก “บริการที่เชื่อมต่อ” เลือก “ร้านค้าหรือตัวแทนรับชำระของร้านค้าที่เชื่อมต่อกับ Alipay Connect”
1.2.2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้า เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เป็นต้น

1.3 เมื่อผู้ใช้บริการทำการเชื่อมต่อบัญชีเข้ากับบริการสำเร็จ บัญชีของผู้ใช้บริการจะปรากฎเป็นหนึ่งในช่องทางการรับชำระ (Payment Methods) บนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้า
1.4 บริษัทสงวนสิทธิให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีสถานะการใช้งานปกติ (Active) และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
1.5 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า กรณีผู้ใช้บริการระบุรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานบัญชีผิดติดต่อกันมากกว่าจํานวนครั้งที่บริษัทกําหนด บริษัทจะระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อแจ้งความจํานงให้บริษัทดําเนินการตามวิธีที่บริษัทกําหนด
1.6 กรณีผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีของตนกับบริการ ผู้ใช้บริการสามารถทำได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้า
1.7 ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิหักเงินอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีของผู้ใช้บริการ (“เงิน”) ตามจำนวนสกุลเงินบาทที่ปรากฎขณะผู้ใช้บริการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าผ่านช่องทางบริการ
1.8 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ ตามคําสั่งของผู้ใช้บริการ ดังนั้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการ หรือมีความชํารุดบกพร่องของสินค้าและ/หรือบริการ หรือเกิดข้อพิพาทใด ๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการติดต่อกับร้านค้าเหล่านั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในการทำรายการดังกล่าวผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.8.1 ตรวจสอบว่าเงินในบัญชีเพียงพอสำหรับชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ และตรวจสอบว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
1.8.2 หากเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ในการชำระเงินค้างชำระดังกล่าวกับร้านค้า

อนึ่ง ในการให้บริการรับชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการและร้านค้ามีต่อกัน ดังนั้น หากมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการรับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการของ ไม่ว่าจะเป็นการชําระหนี้เกินกําหนด การชําระหนี้เพียงบางส่วน การถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

1.9 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทํารายการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการทั้งสิ้น

2. เงื่อนไขอื่นๆ
2.1 บริษัทไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการให้บริการ
2.2 Alipay ปฏิเสธการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง การกระทำละเมิด ความสามารถในการให้บริการภายใต้ใบอนุญาต ความเหมาะสมในการใช้งาน ปราศจากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดหรือการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
2.3 บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการได้สูญหาย หรือถูกขโมย หรือผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง จากเหตุสุดวิสัยอื่นใด หรืออันเนื่องจาก Malware หรือ Computer Virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ
2.4 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน หรือนำบัญชีไปแสวงหาประโยชน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแทนรับชำระเงิน หรือนำไปประกอบธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง การกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด
2.5 ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดลักษณะเดียวกันอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
2.6 ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น และตกลงผูกพันปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
2.7 ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้บริการเสียหาย หรือจะไม่ทำให้เกิดการรบกวนการใช้บริการของบุคคลอื่นใด ไม่พยายามเข้าสู่บริการหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการโดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะระบบ (hacking) ขโมย สำเนา หรือทำลายข้อมูล หรือวิธีการอื่นใด หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้บริการ หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือจากการกระทำการใดอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใช้บริการได้ทันทีรวมถึงเรียกค่าเสียหายทุกประการจากผู้ใช้บริการ
2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทมีข้อมูลหรือตรวจสอบพบว่าบัญชีของผู้ใช้บริการมีการนำไปใช้ผิดกฎหมาย การกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก การนำไปใช้ในลักษณะตัวแทนรับชำระเงินหรือประกอบธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และผู้ใช้บริการตลงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้างต้นแต่เพียงผู้เดียว
2.9 ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลการใช้บริการ และ/หรือแจ้งปัญหาในการใช้บริการได้ที่ TrueMoney Customer Care ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Live Chat บนแอปพลิเคชัน หรือโทร 1240

3. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการทำรายการ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้บริการช่วยเหลือ ตอบรับคำร้องขอ หรือการติดต่อสอบถาม รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสาร, กิจกรรมทางการตลาด, รายการส่งเสริมการขาย หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ Alipay หรือร้านค้า หรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่นี่

4. ภาษา
การแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย