ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย : รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน All Café ราคาพิเศษ 19 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
เติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ที่ 7-Eleven โดยการแสดง barcode ที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด

รางวัล
คูปองซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน All Café ราคาพิเศษ 19 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน All Café ราคาพิเศษ 19 บาท“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 5. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทาง SMS
 6. เงื่อนไขการใช้คูปองซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน All Café ราคาพิเศษ 19 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ใช้คูปองในการซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน All Café ได้เฉพาะเครื่องดื่มร้อนและเย็น ราคาไม่เกิน 30 บาท เท่านั้น (ไม่รวมเครื่องดื่มแบบปั่นทุกประเภท)
  • ต้องทำการชำระค่าเครื่องดื่มด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH เท่านั้น
 7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240