หนังสือให้ความยินยอมในการจัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics Data) (“ข้อมูล”) และยินยอมให้บริษัทใช้และ/หรือเปิดเผยแก่บริษัทในเครือ หน่วยงานราชการ และ/หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เป็นคู่สัญญา หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัททั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล, วิเคราะห์ข้อมูล, ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน, ให้และ/หรือปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท โดยความยินยอมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดให้มีผลตลอดไป

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมกับข้อกำหนดในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการอื่นใดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมข้างต้นทุกประการ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต