บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ
ขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s)

อายุ

1 ปี 6 เดือน

รอประกาศ
อัตราดอกเบี้ย
.

อายุ

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย
3.00 – 3.25%
ต่อปี

อายุ

5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
3.30 – 3.55%
ต่อปี

อายุ

7 ปี

อัตราดอกเบี้ย
3.75 – 4.00%
ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย (รอประกาศอีกครั้ง)

 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : A+ โดยทริสเรตติ้ง

 • ขั้นต่ำในการจอง : 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • คาดว่าเปิดจองซื้อหุ้นกู้ : 17- 19 ต.ค. 65

(เสนอขาย ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น)

ดูรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติม
นิยามของ ผู้ลงทุนรายใหญ่

(ประเภทบุคคลธรรมดา ร่วมคู่สมรสทางกฎหมาย)

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560
ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

ฐานะการเงิน รวมคู่สมรสทางกฎหมาย
**เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง**
1 รายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(หรือ รวมเงินฝากตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป)
3 สินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
(ไม่รวมที่พักอาศัย)

วิธีการเตรียมตัว

ก่อนวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

1. ดาวน์โหลด และสมัคร
แอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

ดาวน์โหลดแอป คลิก

2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
7-Eleven
หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

ดูวิธีการยืนยันตัวตน คลิก

3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

ดูวิธีการผูกบัญชี คลิก

4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

หมายเหตุ

 • ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ออกโดย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s)
 • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
 • บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 • การจองซื้อหุ้นกู้ สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 • ยอดจองซื้อหลักทรัพย์สูงสุดได้จำนวน 500,000 บาท/คน ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

คำถามที่พบบ่อย
 • บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่ วอลเล็ท
 • บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
 • เสนอขาย ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
ลูกค้าทรูมันนี่สามารถจองซื้อหุ้นกู้บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Arranger) โดยชำระเงินค่าจองหุ้นกู้ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้นกู้ ออกใบหุ้นกู้ จัดส่งทางไปรษณีย์