ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืนเข้าทรูมันนี่วอลเล็ททันที! 10% สูงสุด 30 บาท เมื่อเติมเงินครั้งแรก ที่ 7-Eleven

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
เติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทครั้งแรกผ่านร้าน 7-Eleven

รางวัล
รับเงินคืนจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของยอดเงินที่เติมเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท โดยมีสิทธิ์รับเงินคืนสูงสุด 30 (สามสิบ) บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืนเข้าทรูมันนี่วอลเล็ททันที! 10% สูงสุด 30 บาท เมื่อเติมเงินครั้งแรก ที่ 7-Eleven” ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายนี้และทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
5. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเป็นเงินคืนสูงสุด 30 (สามสิบ) บาทเท่านั้น หากยอดเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่เกิน 300 (สามร้อย) บาท ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลยังคงได้รับเงินคืนเพียง 30 (สามสิบ) บาท
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกคืนของรางวัล รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวในภายหลัง (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีการกระทำดังกล่าวได้
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

คลิกเพื่อเติมเงิน