ขั้นตอนการ Donate

1. กด “สแกน”

2. สแกน QR Code ของ Caster

3. กด “โอนเงิน”

4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ Donate
(ขั้นต่ำ 10 บาท)

5. กด “ยืนยันการโอนเงิน”

6. ใส่รหัส OTP

7. SMS ยืนยัน รับเงินคืนตามเงื่อนไข

8. รายการสำเร็จ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
“ ยิ่งให้ยิ่งได้ Donate ง่าย ด้วย True Money Wallet ”

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 23:59 น.

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ต่อที่หนึ่ง :
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี
2. เพียงเปิดดู Caster ที่คุณชอบบน Twitch (Caster มี QR Code เพื่อ Donate)
3. กดตัวสแกน QR Code
4. สแกนบน QR Code ของ Caster บนหน้าจอที่ท่านดูและต้องการ Donate
5. จำนวนเงินขั้นต่ำ 10 บาท ในการ Donate
6. 1 คน รับ Cashback ทันที 10 บาท ต่อ 1 Thai ID wallet สำหรับการ Donate 1 ครั้งต่อ 1 เดือน
7. ทุกเดือนระบบจะ Reset เพื่อให้ลูกค้าสามารถ Donate ให้กับ Caster ที่ท่านชอบในเดือนถัดไป
ต่อที่สอง :
ทุกสิ้นเดือน Caster จะสุ่มผู้โชคดีลุ้นโชคต่อที่สอง ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

รางวัล
ต่อที่หนึ่ง : 1 คน รับ Cashback ทันที 10 บาท ต่อ 1 Thai ID wallet สำหรับการ Donate 1 ครั้งต่อ 1 เดือน
ต่อที่สอง : Caster จะสุ่มผู้โชคดี ลุ้นรับของรางวัล ได้แก่ เสื้อ MANCHESTER UNITED HOME 2017/2018,
PS4 Slim Gold และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งให้ยิ่งได้ Donate ง่าย ด้วย True Money Wallet” ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย Twitch ร่วมกับ True Money Wallet
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. การส่งเสริมการขายนี้รองรับผู้เข้าร่วมที่ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งระบบ IOS และ Android
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถตรวจสอบรางวัลได้ โดย Caster จะประกาศรายชื่อขณะ Live สด บน Twitch หรือ สามารถสอบถามได้ที่ Page เทพทรู ทรูมันนี่
6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สอง สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ Caster by Twitchโดยตรง หรือบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด โดยต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตน เบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร TrueMoney Wallet เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

6.1 ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรับต่อที่สองต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ณ ชั้น 32 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-18.00น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้
6.2 กรณีมารับของรางวัลดังกล่าวด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตน และหลักฐานการแชร์รูปภาพ
6.3 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลดังกล่าวแทน จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสำหรับต่อที่สอง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการแชร์รูปภาพมามอบให้แก่บริษัท
ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ภายใน 7 วัน บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

7. ทาง Caster by Twitch มีสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้โชคดีได้โดยการใช้ดุลพินิจ หรือตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทาง Caster กำหนดเท่านั้น
8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
12. กรณีผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการ Donate ให้กับ Caster บน Twitch เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการยกเลิกการ Donate ทุกกรณี
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240