เงื่อนไขการให้บริการผูกบัตรเครดิต/เดบิตเข้ากับบัญชี TrueMoney Wallet
เงื่อนไขการให้บริการผูกบัตรเครดิต/เดบิตเข้ากับบัญชี TrueMoney Wallet (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) นี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง และท่านในฐานะผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ในการให้บริการผูกบัตรเครดิต/เดบิต เข้ากับบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการ (“บริการ”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทําธุรกรรมการเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่านบัญชี TrueMoney Wallet (“บัญชี”) โดยการใช้บริการของผู้ใช้บริการ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับซึ่งเงื่อนไขการให้บริการนี้แล้ว

1. ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชี

2. ผู้ใช้บริการทำการผูกบัตรเครดิต/เดบิตเข้ากับบัญชีของผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยเลือก “เพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต” ที่หน้าช่องทางการชำระ และกรอกรายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิตที่ผู้ใช้บริการต้องการผูกกับบัญชี
ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะบัตรเครดิต/เดบิตตามประเภทที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Visa, Mastercard และ JCB เป็นต้น

3. ผู้ใช้บริการสามารถทำการผูกบัตรเครดิต/เดบิตได้สูงสุด 3 (สาม) บัตร ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี เท่านั้น

4. สำหรับการใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้บริการแก่บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ในการผูกบัตรครั้งแรก ทางธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/บัตรเดบิต อาจทำการทดลองตัดเงินจากบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ใช้บริการ และจะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

5. เมื่อผู้ใช้บริการทำการผูกบัตรเครดิต/เดบิตเข้ากับบัญชีเรียบร้อยแล้ว หากผู้ใช้บริการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านบัญชีด้วยบัตรเครดิต/เดบิตดังกล่าว บริษัทจะทำการหักเงินจากบัตรเครดิต/เดบิตที่ผู้ใช้บริการเลือกเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ด้วยบัตรเครดิต/เดบิตข้างต้น เฉพาะสินค้า และ/หรือบริการของผู้ขาย และ/หรือผู้ให้บริการบางรายที่บริษัทกำหนดขึ้นในปัจจุบันและ/หรือที่จะกำหนดขึ้นในภายหน้า

6. ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมการเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ ตามประเภทธุรกรรมที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงธุรกรรมดังต่อไปนี้

6.1 การชำระหนี้บัตรเครดิต
6.2 การเติมเงิน (Top-up) เข้าบัญชี
6.3 การโอนเงินให้แก่บัญชีอื่น ประเภท Peer to Peer

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกรรมการที่ผู้ใช้บริการสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต/ เดบิตที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำการยกเลิกรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัตรเครดิต/เดบิตที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และดำเนินการแจ้งคำขอคืนเงินของผู้ใช้บริการไปยังธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิตที่ผูกกับบัญชีให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป ภายใน 7 (เจ็ด) ถึง 15 (สิบห้า) วันทำการ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงินของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิตละรายอาจไม่เท่ากัน หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับเงินคืนภายในระยะเวลาข้างต้น ผู้ใช้บริการต้องทำการติดต่อไปยังธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ใช้บริการเอง

8. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ ตามคําสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ถือว่าบริษัทกระทำการดังกล่าวในฐานะธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต หรือการให้บริการในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้บริการทางการเงิน

9. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ในการให้บริการของบริษัท ไม่ถือว่าบริษัท กระทำการเป็นทรัสตี (trustee) ผู้ดูแลรักษาแทน หรือผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินของผู้ใช้บริการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บัตรเครดิต/ เดบิตที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากการทำธุรกรรมด้วยเงิน ผู้ใช้บริการตกลงติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต และ/หรือดําเนินการแก้ไขด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

10. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับบัตรเครดิต/เดบิตที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการได้สูญหาย หรือถูกขโมย หรือผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งขอระงับการใช้บัญชีต่อบริษัท หรือต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต/บัตรเดบิต โดยทันที

11. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับบัตรเครดิต/เดบิต ที่ผูกกับบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจาก Malware หรือ Computer Virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ

12. หากบริษัทประสงค์จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบดังกล่าว ให้ถือว่าเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ เป็นอันสิ้นผลลงทันที แต่ทั้งนี้ การยกเลิกหรือระงับการให้บริการโอนเงินดังกล่าว ย่อมไม่กระทบถึงหนี้ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นการลบล้างสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ที่บริษัทและผู้ใช้บริการมีอยู่ หรือได้เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลของการสิ้นสุดลงของเงื่อนไขการให้บริการนี้

13. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้แก่นิติบุคคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ให้บริการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ที่นี่

14. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ ไม่ว่าในเวลาใด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง

15. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการ TrueMoney Wallet ของบริษัท และผู้ใช้บริการตกลงที่ผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และเงื่อนไขการให้บริการ TrueMoney Wallet ของบริษัททุกประการ

16. ถ้าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

17. ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด