รวมร้านเด๊ดเด็ดย่านอโศก

กาแฟร่มเย็นสเตชั่น
”SCLON
กา-พาวมิวทีบาร์
เกมส์ทูเกทเตอร์เตอร์กิชฟู้ดโฮมเมด

รวมร้านเด๊ดเด็ดย่านอโศก

ตรวจเช็คยอดโอนเงินได้แบบเรียลไทม์

ตรวจเช็คยอดโอนเงินได้แบบเรียลไทม์

เจ้าของร้านค้าสามารถตรวจเช็คยอดเงินรับเข้ามาจากการซื้อสินค้าของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลา เเละสามารถตรวจดูรายการที่จ่ายผ่าน e-Wallet

QR CODE เดียวเอาอยู่

QR CODE เดียวเอาอยู่

แค่ยื่น QR Code ให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงินแบบ e-Payment และเมื่อมียอดเงินโอนเข้ามา ทางร้านค้าก็ทราบได้ทันทีจาก SMS Alert

รับเงินคืนทันที 25% กับร้านเด็ดย่านดัง อโศก

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ชำระสินค้าด้วย TrueMoney Wallet รับเงินคืน 25 %” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วม
2. รายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้เข้าร่วมรายการ 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัลไม่เกิน 15 (สิบห้า) ต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อเดือน โดยรอบระยะเวลาแต่ละเดือน มีดังนี้ วันที่ 17 เมษายน 2562 จนถึง 16 พฤษภาคม 2562 และ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จนถึง 17 มิถุนายน 2562
5. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที
6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น โดยเข้ารายการ “ฉัน”, เลือก “ยืนยันตัวตน” และกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้น จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนเองและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
8. หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลเท็จและ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกคืนของรางวัล รวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น, ส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใด
10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล เรียกของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายปฏิบัติผิดข้อกำหนดเละเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
13. กรณีที่มีการซื้อสินค้าและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวในภายหลัง (Void / Refund) บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240