ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับเน็ตฟรีง่ายๆ

แค่ซื้อเกม ไอเทม สติกเกอร์ บน Google Play หรือ App Store ครั้งแรก!

วิธีเชื่อมและช้อปบน App Store

วิธีเชื่อมและช้อปบน Google Play

2. รับเงินคืนจากทรูมูฟ เอช 20 บาท
ภายใน 3 วัน
(ใช้ซื้อแพ็กเกจเน็ตเท่านั้น)

คลิก ซื้อเน็ตเลย

ขั้นตอนการซื้อแพ็กเกจเน็ต

รายการส่งเสริมการขาย
“ลูกค้าทรูมูฟเอช Android & iOS รับเงินเพื่อซื้อเน็ตฟรี 20 บาท”

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึง 13 ตุลาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าต้องเป็นผู้ใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประเภทรายเดือน หรือเติมเงิน ที่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท (TrueMoney Wallet) และเชื่อมต่อบัญชีดังกล่าวเข้ากับ Google Pay หรือ Apple Store และใช้บัญชีดังกล่าวซื้อ ไอเท็ม สติกเกอร์ของแอปพลิเคชัน Line และ/หรือ แอปพลิเคชันต่างๆ บน Google Pay หรือ Apple Store เป็นครั้งแรก ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (“ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย”)

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายคืนทรูมูฟเอช และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับคืนจากทรูมูฟเอช คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะ ผู้ใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประเภทรายเดือน หรือเติมเงิน ที่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท (TrueMoney Wallet) และระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบแอนดรอยด์ (Android Phone) หรือ iOS (iPhone) เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับคืนจากทรูมูฟเอช เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการซื้อ ไอเท็ม สติกเกอร์ของแอปพลิเคชัน Line และ/หรือ แอปพลิเคชันต่างๆ บน Google Pay หรือ Apple Store ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เป็นครั้งแรก (“วิธีการ”) โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับคืนจากทรูมูฟเอชดังต่อไปนี้

• เงินคืนจากทรูมูฟเอชมูลค่า 20 (ยี่สิบ) บาท เข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของตน ทั้งนี้เงินคืนจากทรูมูฟเอชดังกล่าวจะสามารถใช้ได้เฉพาะแต่ การซื้อแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เท่านั้น
• เงินคืนจากทรูมูฟเอชดังกล่าวจะมีอายุ 7 (เจ็ด) วันนับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้รับ ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ได้ใช้เงินดังกล่าวหรือใช้ไม่หมดภายในระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทจะดึงเงินคืนจากทรูมูฟเอชดังกล่าวกลับคืน

5. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับคืนทรูมูฟเอชดังกล่าว 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับคืนจากทรูมูฟเอช จะได้รับคืนจากทรูมูฟเอชภายใน 3 (สาม) วัน นับตั้งแต่วันที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้คืนจากทรูมูฟเอช บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้คืนทรูมูฟเอช และ/หรือการเรียกคืนทรูมูฟเอชคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
7. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับคืนจากทรูมูฟเอชหรือ ผู้ที่ได้รับคืนจากทรูมูฟเอชภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง หรือ (ข) ยกเลิกการชำระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ค) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำคืนทรูมูฟเอชดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ (ง) กระทำการผิดรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือ (จ) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิรับคืนทรูมูฟเอช และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนคืนทรูมูฟเอชดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชี TrueMoney Wallet ดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใดบริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการเรียกคืนคืนทรูมูฟเอชดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, เงินคืนจากทรูมูฟเอช และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. คืนทรูมูฟเอชที่ได้มอบแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือผู้ที่มีสิทธิได้รับคืนจากทรูมูฟเอชภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้คืนทรูมูฟเอชใดๆ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240