เจอ จ่าย จบ เบี้ยเริ่มต้น 625 บาท/ปี

 • ให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็งทุกระยะ สูงสุด 500,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ระยะรอคอย (Waiting Period) 90 วัน
 • สิทธิพิเศษ รับ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อสมัครประกันโรคมะเร็ง MSIG Cancer Fix ผ่าน TrueMoney Wallet ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2564
  • เบี้ยประกันภัย 625 – 2,000 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 2,001 – 5,000 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท
  • เบี้ยประกันภัย 5,001 – 9,500 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท

  โดย บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประกันภัย) จะจัดส่ง e-Coupon ทาง SMS ภายใน 30 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อกรมธรรม์ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

 1. ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 3. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นิเกิล สารกัมมันตรังสี 
 4. ในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ โรงงานผลิตถ่านไฟฉาย เหมืองนิกเกิล โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 
 5. โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ โรงงานปิโตรเลียม และไม่มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)
 6. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1 – 54 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์
 7. เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันแบบ ปีต่อปี
 8. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปีกรมธรรม์ประกันภัย นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับคุ้มครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก 
 9. ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 11. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ Cancer Fix นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 12. กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer Fix ของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)นี้สามารถซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 13. หากผู้ขอเอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโรคมะเร็งเต็มตามจำนวนแล้ว  ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโรคมะเร็งผิวหนังได้อีก
 14. ข้อมูลการขอเอาประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารับประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะยืนยันการพิจารณารับประกันภัย และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 3 วันทำการ
 15. เงื่อนไขการเสนอขายและรับประกันผลิตภัณฑ์ประกัยภัย เป็นไปตามที่ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด
 16. บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับชำระเงินเท่านั้น การเสนอขายประกันภัยออนไลน์และการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 17. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-007-9000 จ – ศ 8.30 น. – 21.00 น. และ ส  9.00-18.30 น.
ข้อยกเว้นที่สำคัญ
 1. โรคมะเร็งในผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) หรือติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือมีผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV
 2. ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม
 3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ทรูมันนี่ วอลเล็ทเป็นเพียงช่องทางชำระเงิน และทำหน้าที่เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับบมจ.เอ็ม เอส ไอ จี (ประเทศไทย) เท่านั้น ทรูมันนี่ วอลเล็ทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาหรือรับผิดชอบในการรับประกันภัย

รายละเอียด

คุณได้ออกจาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท และได้เข้าสู่บริการขายประกันของ
บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี (ประเทศไทย) แล้ว
สอบถามเพิ่มเติม 02-007-9002