Campaign รับ 10 บาท เมื่อยืมและคืน Hero Cash
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ

รายการส่งเสริมการขาย
รับ 10 บาท เมื่อยืมและคืน Hero Cash ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรางวัล
1. ใช้บริการเงินยืม ฮีโร่แคช
2. ชำระเงินคืนเงินยืม ฮีโร่แคช เต็มจำนวนภายในกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน และภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
3. รับเงินคืนเข้าบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ท จำนวน 10 (สิบ) บาท หลังจากปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดและเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับ 10 บาท เมื่อยืมและคืน Hero Cash ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการเงินยืม ฮีโร่แคชที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการขายจากบริษัทผ่านการ เชิญเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และทำตามรายละเอียดถูกต้องตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยจะได้รับเงินคืนตามรอบที่บริษัทกำหนด ดังนี้

4.1 กรณีชำระเงินคืนเงินยืม ฮีโร่แคช ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 รับเงินคืนเข้าบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ทในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
4.2 กรณีชำระเงินคืนเงินยืม ฮีโร่แคช ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รับเงินคืนเข้าบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ทในวันที่ 10 มกราคม 2562

5. กรณีวันที่รับเงินคืนตามข้อ 4. ตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ในวันทำการถัดไปแทน
6. จำกัดสิทธิรับเงินคืน 1 (หนึ่ง) ครั้งต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
7. การแจกของรางวัลเป็นดุลพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขาย
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

สมัครยืมเงิน