หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่านทาง inbox หรือ Call Center 1240 ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้ทำการประกาศผล ถ้าเกินจากวันดังกล่าวจะถือว่าผู้โชคดีทำการสละสิทธิ์ และไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

กลับสู่หน้าหลัก