คลิกเล่นกิจกรรม

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
กิจกรรม “7 ปี ทรูมันนี่ มอบความสุขเต็มเป๋า” ฉลองครบรอบ 7th TrueMoney Birthday 2020 ลุ้นรับเงินเข้าวอลเล็ท 777 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,700 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. กดไลค์โพสต์นี้และแชร์กิจกรรม พร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
2. เพียงร่วมอวยพรฉลองครบรอบ 7 ปี โดยใช้ ฟิลเตอร์วันเกิด TrueMoney พร้อมแคปชันเก๋ๆ บน Facebook Story ใครครีเอทโดนใจคณะกรรมการมากที่สุดก็ลุ้นรับเงิน รับเงินเข้าวอลเล็ทไปเลย

2.1 ฟิลเตอร์วันเกิด TrueMoney Facebook แบบที่ 1  คลิก
2.2 ฟิลเตอร์วันเกิด TrueMoney Facebook แบบที่ 2  คลิก
2.3 ฟิลเตอร์วันเกิด TrueMoney IG แบบที่ 1  คลิก
2.4 ฟิลเตอร์วันเกิด TrueMoney IG แบบที่ 2  คลิก

3. สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

รายละเอียดของรางวัลและการรับของรางวัล
ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับเงินจำนวน 777 (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท จำนวน 10 (สิบ) รางวัล

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “กิจกรรม “7 ปี ทรูมันนี่ มอบความสุขเต็มเป๋า” ฉลองครบรอบ 7th TrueMoney Birthday 2020 ลุ้นรับเงินเข้าวอลเล็ท 777 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,700 บาท (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
4. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทางหน้า Official Facebook ของทรูมันนี่ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับอีเมลจากบริษัทในวันดังกล่าวเพื่อทำการยืนยันสิทธิการรับรางวัล โดยส่งรายละเอียดในการยืนยันตัวตน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม, ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท, ชื่อไอดีไลน์ และสำเนาบัตรประชาชน มาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา และจะได้รับอีเมลยืนยันตอบกลับจากบริษัท
5. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า
6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240 หรือช่องทาง Live Chat