ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
Coronavirus (Covid-19)

ซื้อประกันภัยให้ตนเอง
ซื้อประกันภัยให้ผู้อื่น

ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 150 บาท

การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (Covid-19)**

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
Coronavirus (Covid-19)

มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที ทําประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และต้องผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จํากัดการซื้อ 1 คน ต่อจํานวนเงินเอาประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 5. บมจ.ทิพยประกันภัย จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปีกรมธรรม์ประกันภัย นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 7. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ปีต่อปี
 8. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชอไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 9. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 10. ข้อมูลการขอเอาประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารับประกันภัย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะยืนยันการพิจารณารับประกันภัย และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 7 วันทำการ
 11. รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับชำระเงินเท่านั้น การเสนอขายประกันภัยออนไลน์และการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 13. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1736

ทรูมันนี่ วอลเล็ทเป็นเพียงช่องทางชำระเงิน และทำหน้าที่เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับบมจ.ทิพยประกันภัยเท่านั้น ทรูมันนี่ วอลเล็ทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา
หรือรับผิดชอบในการรับประกันภัย

ท่านได้ออกจาก TrueMoney Wallet และได้เข้าสู่เว็บไซท์ของทิพยประกันภัยแล้ว สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 1736