ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID19)
จาก
บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
ชำระเบี้ยผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
คุ้มค่ากว่าใคร!

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 33 บาท คุ้มครอง 1 เดือน
มีเงินชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล เริ่มต้นวันละ 500 บาท*
เบี้ยประกันราคาเท่ากันทุกช่วงอายุ
ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
COVIDASIA33COVIDASIA500
ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Hospital Inpatient Benefits due to COVID-19)10,000
(วันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
50,000
(วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (Comatosenes due to COVID-19)500,000
การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
(Infection due to COVID-19)
50,000
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) / คน33 บาท/เดือน500 บาท/ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1 วัน – 75 ปี และต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการ ไม่มีโรคเรื้อรัง ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาก่อนการทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • 1 ท่านสามารถทำประกันภัย COVIDASIA33 ได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น โดยรวมทุกช่องทางการขาย 
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 เดือน (นับแบบวันชนวัน) นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 3 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ
 • การวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีผลการวินิจฉัยจากแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) และต้องเป็นการตรวจวินิจฉัยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับซึ่งหลังจากพ้นระยะเวลารอคอย (Waiting period) และกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี และอิหร่าน เป็นต้น ใน 14 วันก่อนวันสมัครขอเอาประกันภัย (นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย)
 • ข้อมูลการขอเอาประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารับประกันภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จะยืนยันการพิจารณารับประกันภัย และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 5 วันทำการทางอีเมลที่กรอกข้อมูลไว้
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินเท่านั้น การเสนอขายประกันภัยออนไลน์และการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ดำเนินการโดยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-869-3344
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุ 1 วัน – 75 ปี และต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการ ไม่มีโรคเรื้อรัง ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาก่อนการทำประกันภัย
  (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • 1 ท่านสามารถทำประกันภัย COVIDASIA500 ได้เพียง 1 ฉบับเท่านั้น โดยรวมทุกช่องทางการขาย
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ
 • เบี้ยประกันภัยชำระเป็นรายปี ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ ผู้ขอเอาประกันต้องสมัครขอเอาประกันภัยใหม่ในปีถัดไป
 • การวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีผลการวินิจฉัยจากแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายว่าติดเชื้อ COVID-19 (ผลการตรวจเป็น Positive) และต้องเป็นการตรวจวินิจฉัยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับซึ่งหลังจากพ้นระยะเวลารอคอย (Waiting period) และกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นผู้ที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี และอิหร่าน เป็นต้น ใน 14 วันก่อนวันสมัครขอเอาประกันภัย (นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย)
 • บริษัทรับประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนการเจ็บป่วยตามตารางการคุ้มครองในกรมกรรม์เฉพาะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก (first opinion) ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 • บริษัทรับประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าตามตารางการคุ้มครองในกรมกรรม์เฉพาะที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ และต้องเป็นการตรวจวินิจฉัยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับซึ่งหลังจากพ้นระยะเวลารอคอย (Waiting period) และกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น(ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อดังต่อไปนี้
  1) ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
  2) ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  3) ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวรมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างถาวร ภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse))
 • ข้อมูลการขอเอาประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารับประกันภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จะยืนยันการพิจารณารับประกันภัย และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 5 วันทำการทางอีเมลที่กรอกข้อมูลไว้
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินเท่านั้น การเสนอขายประกันภัยออนไลน์และการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ดำเนินการโดยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-869-3344

รับประกันภัยโดย บมจ. เอเชียประกันภัย 1950

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID19)
จาก
บมจ. ทิพยประกันภัย
ชำระเบี้ยผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
คุ้มค่ากว่าใคร!

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 150 บาท ต่อ ปี
คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 1 ล้านบาท*
ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท ต่อ ปี*
เบี้ยประกันราคาเท่ากันทุกช่วงอายุ
ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))**100,000500,0001,000,000
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))**10,00050,000100,000
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) / คน / ปี150450850
 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรแสตมป์ 0.4% แล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที ทําประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และต้องผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จํากัดการซื้อ 1 คน ต่อจํานวนเงินเอาประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 5. บมจ.ทิพยประกันภัย จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปีกรมธรรม์ประกันภัย นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 7. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ปีต่อปี
 8. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชอไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 9. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 10. ข้อมูลการขอเอาประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารับประกันภัย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะยืนยันการพิจารณารับประกันภัย และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 7 วันทำการ
 11. รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับชำระเงินเท่านั้น การเสนอขายประกันภัยออนไลน์และการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 13. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1736

รับประกันโดย บมจ. ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย ไวรัสcovid-19

สนใจประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID19)

คลิกเลยที่นี่