โดยการกดยอมรับนี้ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยินยอมให้บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อันปรากฏอยู่บนบัตรประชาชนได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด วันที่ออกบัตร วันที่บัตรหมดอายุ หมายเลขหลังบัตรประชาชน และข้อมูลใบหน้าจากรูปถ่ายของท่าน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำขอ การยืนยันตัวตน ตรวจสอบข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล สำหรับการสมัครและใช้บริการ TrueMoney Wallet ของท่าน ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต