ข้อแนะนำการดาวน์โหลดไฟล์ Lucky Bag
เพื่อนำไปใช้ที่ร้านค้าของท่าน

1. ดาวน์โหลดไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. สั่งพิมพ์ลงบนกระดาษสติกเกอร์ หรือกระดาษธรรมดา ตามขนาดที่กำหนด คือ A5 และ A6
3. หากพิมพ์ลงกระดาษสติกเกอร์ แนะนำให้ติดบริเวณกระจกหน้าร้าน ในกรณีที่พิมพ์ลงบนกระดาษธรรมดา แนะนำให้ใส่ป้ายอะคริลิคขนาดตามที่สั่งพิมพ์ แล้ววางในตำแหน่งที่ลูกค้าสะดวกต่อการสแกน Lucky Bag หลังชำระเงินเรียบร้อย

ดาวน์โหลดขนาด A5
ดาวน์โหลดขนาด A6

รายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าได้คุณก็ได้ กับ Lucky Bag รับเงินทุกถุง สูงสุด 10,000 บาท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
1 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง 30 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. สมัครและได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ TrueSmartMerchant เพื่อรับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยแอป TrueMoney Wallet ผ่านการสแกน QR Code
2. รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วย ด้วยแอป TrueMoney Wallet 1 ครั้ง ตั้งแต่ 30 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ์รับเงินคืนเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าเปิดถุง Lucky Bag ได้
3. ลูกค้ามีสิทธิ์สแกน QR Code เพื่อเปิด Lucky Bag ภายใน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับสิทธิ์ หากลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ในเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
4. จำกัดสิทธิ์ลูกค้ารับสิทธิ์ Lucky Bag ที่ร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ (True Point & Pay) 1 สิทธิ์ / ร้านค้า / วัน (ลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ครั้งที่ร้านเดิม)
5. จำกัดสิทธิ์ร้านค้ารับเงินตามจำนวนเงินเดียวกับที่ลูกค้าเปิด Lucky Bag ที่ 100 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ของรางวัล
เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าเปิดถุง Lucky Bag ได้จากร้านของคุณ

รายละเอียดและเงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด(“บริษัท”)
2. ร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการ ครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับเงินตามจำนวนเงินเดียวกับที่ลูกค้าเปิด Lucky Bag ที่ 100 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทไม่จำต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า
5. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ร้านค้าที่ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่ได้รับรางวัลหลังจากลูกค้าทำการเปิดถุง Lucky Bag และรับเงินคืนทันที เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย
6. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมูลค่าของรางวัลที่เกิน 1,000 บาทตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
12. กรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการ และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240 ต่อ 5