กดเมนู “สแกน” หรือเลือกเมนู
ที่ “ชำระบิลและค่าบริการ”

ระบุข้อมูลบิล เช่น กรอก
เบอร์โทรศัพท์ทรูมูฟ เอช กด NEXT

ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
กรณีทียังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน

แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ และรับ SMS
ยืนยันการทำรายการ

กดเมนู “สแกน” หรือเลือกเมนู ที่ “ชำระบิลและค่าบริการ”
ระบุข้อมูลบิล เช่น กรอก เบอร์โทรศัพท์ทรูมูฟ เอช กด NEXT
ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท กรณีทียังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน
แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ และรับ SMS ยืนยันการทำรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
ชำระบิลผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ลุ้นรับตั๋วชมภาพยนตร์ฟรี

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ครั้งที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2560
ครั้งที่ 2: ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2560
ครั้งที่ 3: ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 4: ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 5: ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 6 : ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 22 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 7 : ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 8 : ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ (เครือทรู, สาธารณูปโภค, บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล, ลีสซิ่ง, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์ เติมเงินบัตรอีซี่ พาส และอื่นๆ) ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ขึ้นไป ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

รางวัล
ลุ้นรับตั๋วชมภาพยนตร์ จำนวน 2 ใบ ต่อ 1 รางวัล รวมมูลค่าเป็น 280 บาท (สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จำนวน 10 รางวัล ต่อ สัปดาห์ (จำนวน 8 สัปดาห์ รวม 80 รางวัล) โดยสิทธิลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดเงื่อนไข
1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ชำระบิลผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท ลุ้นรับตั๋วชมภาพยนตร์ฟรี” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2.รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3.ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4.บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
5.บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/truemoney

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
ครั้งที่ 5 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
ครั้งที่ 7 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
ครั้งที่ 8 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา

6. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ของตนเองผ่านทาง Inbox ของ www.facebook.com/truemoney ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 18.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบรางวัลตั๋วชมภาพยนต์ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ภายใน 3 วันทำการ หลังจากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแจ้งยืนยันรับสิทธ์เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งรายละเอียดใน Inbox ดังนี้

1. พิมพ์คำว่า #ลุ้นตั๋วหนังฟรีทุกสัปดาห์
2. ชื่อ – สกุล
3. ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล
4. เบอร์โทร ที่สมัคร TrueMoney Wallet

7. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
8.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9.รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
10.บริษัท Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมภายในแอปนี้ Apple is not, in any way, related to the promotional activities within this app
11.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

เติมเงินเข้าแอป TrueMoney Wallet ก่อนเริ่มใช้งาน