Gift Voucher มูลค่า 300 บาท เมื่อจ่ายบิลครั้งแรกด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด
Gift Voucher มูลค่า 300 บาท เมื่อจ่ายบิลครั้งแรกด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด

ตรวจสอบหมายเลขผู้โชคดี

095790xxx8 086399xxx6 099220xxx4 086856xxx3
096886xxx2 094862xxx9 085567xxx9 086197xxx3
086855xxx8 094482xxx2 096670xxx2 092280xxx5
090914xxx4 064681xxx3 081958xxx7 095674xxx5
095731xxx5 061585xxx2 089543xxx0 086922xxx3
091536xxx5 063893xxx5 083822xxx7 094913xxx5
081727xxx3 086007xxx9 063774xxx6 090960xxx7
098445xxx9 090971xxx2 061019xxx2 083696xxx5
088623xxx1 083888xxx0 083039xxx4 061682xxx0
062875xxx4 087538xxx5 081380xxx2 084527xxx2
085324xxx5 081572xxx2 085627xxx4 088838xxx7
083679xxx2 084875xxx4 084774xxx4 086374xxx0
081149xxx8 086391xxx2 086408xxx9 089663xxx9
081171xxx2 096015xxx1 098891xxx4 088750xxx5
080660xxx5 084885xxx5 085123xxx5 061245xxx4
095554xxx6 088177xxx9 090329xxx6 081003xxx4
095519xxx9 086500xxx8 086413xxx7 094414xxx9
096656xxx3 093123xxx2 089116xxx6 087159xxx7
095249xxx8 084394xxx9 092516xxx2 096567xxx8
081920xxx7 088605xxx8 061758xxx4 086789xxx3
080308xxx1 094941xxx4 086881xxx7 089488xxx5
087060xxx8 089279xxx2 089960xxx9 095812xxx6
082618xxx9 094192xxx5 064854xxx4 099424xxx6
092667xxx9 083635xxx2 093159xxx5 086729xxx4
062965xxx5 085565xxx2 062353xxx6 093119xxx9
082594xxx2 086364xxx5 080264xxx3 083411xxx1
089169xxx1 091914xxx4 095530xxx3 083498xxx5
091724xxx2 097050xxx8 098017xxx9 080443xxx0
081495xxx2 097920xxx1 082652xxx8 085969xxx0
098196xxx9 094491xxx4 086074xxx0 081814xxx6
097251xxx4 081818xxx6 085481xxx9 095428xxx9
084051xxx0 081132xxx8 089666xxx8 089993xxx7
086688xxx9 085905xxx7 093983xxx9 086561xxx7
081401xxx9 062252xxx5 089296xxx1 087110xxx8
081425xxx4 090661xxx1 089949xxx9 093263xxx9
081355xxx8 093919xxx2 087699xxx9 083509xxx0
089144xxx2 061964xxx9 099531xxx1 090078xxx5
099815xxx0 095536xxx8 083889xxx8 083194xxx5
089686xxx7 064306xxx0 087557xxx4 092526xxx8
095361xxx5 081826xxx3 081239xxx0 091859xxx8
081147xxx2 096858xxx6 063826xxx9 091745xxx5
099365xxx3 095837xxx7 091917xxx5 095264xxx1
084343xxx6 088909xxx7 061994xxx9 089466xxx8
083831xxx1 063516xxx4 081655xxx0 082479xxx3
081606xxx9 089768xxx8 085043xxx8 061476xxx5
081991xxx8 085508xxx7 089443xxx5 083076xxx0
092557xxx7 082348xxx4 084751xxx5 095894xxx5
091716xxx9 097223xxx4 089144xxx9 081850xxx6
091871xxx9 086984xxx5 086886xxx9 085058xxx5
062818xxx9 086777xxx7 097214xxx1 084050xxx9
095727xxx1 097197xxx8 085477xxx7 083169xxx0
084641xxx4 081733xxx5 089701xxx5 086628xxx6
081735xxx0 085991xxx4 084077xxx5 089924xxx6
089355xxx5 083433xxx5 089202xxx7 081413xxx0
083050xxx6 089412xxx5 081422xxx0 084461xxx8
085491xxx4 095685xxx9 081490xxx6 087588xxx2
098663xxx3 086524xxx9 083334xxx2 097026xxx7
086407xxx1 089677xxx2 094487xxx6 084652xxx1
088790xxx6 081980xxx8 095891xxx9 083267xxx7
095883xxx3 086363xxx9 081734xxx0 063815xxx4
081240xxx5 092092xxx3 089205xxx4 090979xxx6
064060xxx4 088879xxx7 080220xxx2 095695xxx1
097098xxx3 091801xxx5 089666xxx6 086981xxx7
091835xxx5 090909xxx4 092269xxx0 082328xxx7
095470xxx1 083899xxx7 086329xxx8 083602xxx5
089711xxx4 082656xxx1 090963xxx8 081567xxx3
084655xxx6 084092xxx3 086700xxx7 098264xxx7
098257xxx0 063965xxx9 092571xxx0 085333xxx1
086190xxx6 098260xxx9 062965xxx2 085024xxx5
096142xxx5 095741xxx6 088649xxx9 082790xxx9
097067xxx6 086478xxx7 095524xxx5 088659xxx9
087710xxx1 088768xxx4 086996xxx0 088615xxx2
086626xxx5 098415xxx6 098228xxx2 062591xxx9
086733xxx7 096056xxx4 085229xxx9 063569xxx2
086399xxx7 089925xxx5 085660xxx5 061459xxx4
095739xxx0 091479xxx9 086588xxx0 091757xxx7
089559xxx2 088897xxx5 089162xxx2 082207xxx0
080998xxx9 084545xxx4 064869xxx0 092992xxx5
081846xxx4 085772xxx2 093326xxx3 086177xxx8
095939xxx4 086850xxx3 090974xxx6 089168xxx8
098624xxx5 061865xxx5 081456xxx6 082010xxx9
090987xxx6 086044xxx9 081583xxx9 090983xxx7
084130xxx8 091757xxx4 088960xxx5 094883xxx9
084908xxx0 089494xxx1 091079xxx3 091884xxx1
081846xxx1 094881xxx3 095894xxx2 087305xxx9
097058xxx5 081668xxx2 081867xxx8 099659xxx1
087303xxx9 086509xxx7 090085xxx7 099047xxx3
083284xxx9 086802xxx8 081444xxx0 061412xxx7
086073xxx6 089566xxx6 091464xxx5 086623xxx7
095250xxx5 065269xxx5 081702xxx1 091698xxx6
082615xxx1 089131xxx4 091020xxx6 090523xxx5
092484xxx2 086117xxx8 081629xxx7 095250xxx0
089898xxx1 081401xxx8 095665xxx5 062824xxx6
082222xxx8 087059xxx7 088225xxx8 089996xxx0
083056xxx2 084763xxx2 064636xxx1 085515xxx1
097063xxx4 090548xxx3 089455xxx5 093981xxx9
083786xxx9 081671xxx0 095515xxx8 086152xxx5
080295xxx7 094224xxx6 064018xxx7 086042xxx1
089516xxx1 081406xxx5 081093xxx6 094557xxx1
095616xxx4 084023xxx4 096721xxx3 063925xxx3
096886xxx6 093151xxx4 095461xxx6 099557xxx1
093696xxx9 084697xxx9 061626xxx1 090991xxx8
089104xxx5 095559xxx1 082930xxx9 094191xxx5
083038xxx1 095408xxx4 081494xxx9 081668xxx8
062623xxx8 085941xxx7 081582xxx9 099058xxx5
095253xxx6 090976xxx0 096689xxx7 064237xxx0
081836xxx7 086846xxx5 088519xxx7 087356xxx8
084662xxx4 089121xxx2 081424xxx4 083270xxx4
095950xxx0 085804xxx3 084881xxx4 089555xxx4
089117xxx0 082057xxx8 081848xxx6 097248xxx2
081428xxx7 081890xxx8 083466xxx5 086615xxx0
065639xxx6 086893xxx3 084177xxx7 088581xxx7
086375xxx5 082655xxx9 095472xxx0 086894xxx6
095661xxx3 084455xxx0 085999xxx7 089443xxx0
089874xxx4 098289xxx4 080516xxx4 062351xxx4
081306xxx1 081167xxx7 085840xxx6 091743xxx6
081344xxx3 061304xxx3 081421xxx5 094662xxx2
081357xxx5 097336xxx8 085553xxx8 099283xxx5
086555xxx1 086564xxx9 085070xxx5 086047xxx3
092785xxx9 081142xxx5 085111xxx8 083097xxx8
087803xxx8 087026xxx3 063195xxx2 095650xxx5
064690xxx1 064424xxx4 092445xxx7 097043xxx2
083704xxx8 089219xxx1 096138xxx6 095598xxx7
063957xxx9 089264xxx3 087586xxx7 093124xxx2
082497xxx0 081349xxx6 098538xxx0 099761xxx9
084083xxx6 095876xxx0 081615xxx5 061868xxx8
081701xxx3 083903xxx0 090965xxx9 081206xxx9
095338xxx4 091043xxx8 095729xxx1 099253xxx1
090445xxx4 086572xxx3 085199xxx4 092985xxx8
093693xxx7 089817xxx3 080612xxx0 091019xxx0
095790xxx8 086399xxx6 099220xxx4 086856xxx3
096886xxx2 094862xxx9 085567xxx9 086197xxx3
086855xxx8 094482xxx2 096670xxx2 092280xxx5
090914xxx4 064681xxx3 081958xxx7 095674xxx5
095731xxx5 061585xxx2 089543xxx0 086922xxx3
091536xxx5 063893xxx5 083822xxx7 094913xxx5
081727xxx3 086007xxx9 063774xxx6 090960xxx7
098445xxx9 090971xxx2 061019xxx2 083696xxx5
088623xxx1 083888xxx0 083039xxx4 061682xxx0
062875xxx4 087538xxx5 081380xxx2 084527xxx2
085324xxx5 081572xxx2 085627xxx4 088838xxx7
083679xxx2 084875xxx4 084774xxx4 086374xxx0
081149xxx8 086391xxx2 086408xxx9 089663xxx9
081171xxx2 096015xxx1 098891xxx4 088750xxx5
080660xxx5 084885xxx5 085123xxx5 061245xxx4
095554xxx6 088177xxx9 090329xxx6 081003xxx4
095519xxx9 086500xxx8 086413xxx7 094414xxx9
096656xxx3 093123xxx2 089116xxx6 087159xxx7
095249xxx8 084394xxx9 092516xxx2 096567xxx8
081920xxx7 088605xxx8 061758xxx4 086789xxx3
080308xxx1 094941xxx4 086881xxx7 089488xxx5
087060xxx8 089279xxx2 089960xxx9 095812xxx6
082618xxx9 094192xxx5 064854xxx4 099424xxx6
092667xxx9 083635xxx2 093159xxx5 086729xxx4
062965xxx5 085565xxx2 062353xxx6 093119xxx9
082594xxx2 086364xxx5 080264xxx3 083411xxx1
089169xxx1 091914xxx4 095530xxx3 083498xxx5
091724xxx2 097050xxx8 098017xxx9 080443xxx0
081495xxx2 097920xxx1 082652xxx8 085969xxx0
098196xxx9 094491xxx4 086074xxx0 081814xxx6
097251xxx4 081818xxx6 085481xxx9 095428xxx9
084051xxx0 081132xxx8 089666xxx8 089993xxx7
086688xxx9 085905xxx7 093983xxx9 086561xxx7
081401xxx9 062252xxx5 089296xxx1 087110xxx8
081425xxx4 090661xxx1 089949xxx9 093263xxx9
081355xxx8 093919xxx2 087699xxx9 083509xxx0
089144xxx2 061964xxx9 099531xxx1 090078xxx5
099815xxx0 095536xxx8 083889xxx8 083194xxx5
089686xxx7 064306xxx0 087557xxx4 092526xxx8
095361xxx5 081826xxx3 081239xxx0 091859xxx8
081147xxx2 096858xxx6 063826xxx9 091745xxx5
099365xxx3 095837xxx7 091917xxx5 095264xxx1
084343xxx6 088909xxx7 061994xxx9 089466xxx8
083831xxx1 063516xxx4 081655xxx0 082479xxx3
081606xxx9 089768xxx8 085043xxx8 061476xxx5
081991xxx8 085508xxx7 089443xxx5 083076xxx0
092557xxx7 082348xxx4 084751xxx5 095894xxx5
091716xxx9 097223xxx4 089144xxx9 081850xxx6
091871xxx9 086984xxx5 086886xxx9 085058xxx5
062818xxx9 086777xxx7 097214xxx1 084050xxx9
095727xxx1 097197xxx8 085477xxx7 083169xxx0
084641xxx4 081733xxx5 089701xxx5 086628xxx6
081735xxx0 085991xxx4 084077xxx5 089924xxx6
089355xxx5 083433xxx5 089202xxx7 081413xxx0
083050xxx6 089412xxx5 081422xxx0 084461xxx8
085491xxx4 095685xxx9 081490xxx6 087588xxx2
098663xxx3 086524xxx9 083334xxx2 097026xxx7
086407xxx1 089677xxx2 094487xxx6 084652xxx1
088790xxx6 081980xxx8 095891xxx9 083267xxx7
095883xxx3 086363xxx9 081734xxx0 063815xxx4
081240xxx5 092092xxx3 089205xxx4 090979xxx6
064060xxx4 088879xxx7 080220xxx2 095695xxx1
097098xxx3 091801xxx5 089666xxx6 086981xxx7
091835xxx5 090909xxx4 092269xxx0 082328xxx7
089711xxx4 082656xxx1 090963xxx8 081567xxx3
084655xxx6 084092xxx3 086700xxx7 098264xxx7
098257xxx0 063965xxx9 092571xxx0 085333xxx1
086190xxx6 098260xxx9 062965xxx2 085024xxx5
096142xxx5 095741xxx6 088649xxx9 082790xxx9
097067xxx6 086478xxx7 095524xxx5 088659xxx9
087710xxx1 088768xxx4 086996xxx0 088615xxx2
086626xxx5 098415xxx6 098228xxx2 062591xxx9
086733xxx7 096056xxx4 085229xxx9 063569xxx2
086399xxx7 089925xxx5 085660xxx5 061459xxx4
095739xxx0 091479xxx9 086588xxx0 091757xxx7
089559xxx2 088897xxx5 089162xxx2 082207xxx0
080998xxx9 084545xxx4 064869xxx0 092992xxx5
081846xxx4 085772xxx2 093326xxx3 086177xxx8
095939xxx4 086850xxx3 090974xxx6 089168xxx8
098624xxx5 061865xxx5 081456xxx6 082010xxx9
090987xxx6 086044xxx9 081583xxx9 090983xxx7
084130xxx8 091757xxx4 088960xxx5 094883xxx9
084908xxx0 089494xxx1 091079xxx3 091884xxx1
081846xxx1 094881xxx3 095894xxx2 087305xxx9
097058xxx5 081668xxx2 081867xxx8 099659xxx1
087303xxx9 086509xxx7 090085xxx7 099047xxx3
083284xxx9 086802xxx8 081444xxx0 061412xxx7
086073xxx6 089566xxx6 091464xxx5 086623xxx7
095250xxx5 065269xxx5 081702xxx1 091698xxx6
082615xxx1 089131xxx4 091020xxx6 090523xxx5
092484xxx2 086117xxx8 081629xxx7 095250xxx0
089898xxx1 081401xxx8 095665xxx5 062824xxx6
082222xxx8 087059xxx7 088225xxx8 089996xxx0
083056xxx2 084763xxx2 064636xxx1 085515xxx1
097063xxx4 090548xxx3 089455xxx5 093981xxx9
083786xxx9 081671xxx0 095515xxx8 086152xxx5
080295xxx7 094224xxx6 064018xxx7 086042xxx1
089516xxx1 081406xxx5 081093xxx6 094557xxx1
095616xxx4 084023xxx4 096721xxx3 063925xxx3
096886xxx6 093151xxx4 095461xxx6 099557xxx1
093696xxx9 084697xxx9 061626xxx1 090991xxx8
089104xxx5 095559xxx1 082930xxx9 094191xxx5
083038xxx1 095408xxx4 081494xxx9 081668xxx8
062623xxx8 085941xxx7 081582xxx9 099058xxx5
095253xxx6 090976xxx0 096689xxx7 064237xxx0
081836xxx7 086846xxx5 088519xxx7 087356xxx8
084662xxx4 089121xxx2 081424xxx4 083270xxx4
095950xxx0 085804xxx3 084881xxx4 089555xxx4
089117xxx0 082057xxx8 081848xxx6 097248xxx2
081428xxx7 081890xxx8 083466xxx5 086615xxx0
065639xxx6 086893xxx3 084177xxx7 088581xxx7
086375xxx5 082655xxx9 095472xxx0 086894xxx6
095661xxx3 084455xxx0 085999xxx7 089443xxx0
089874xxx4 098289xxx4 080516xxx4 062351xxx4
081306xxx1 081167xxx7 085840xxx6 091743xxx6
081344xxx3 061304xxx3 081421xxx5 094662xxx2
081357xxx5 097336xxx8 085553xxx8 099283xxx5
086555xxx1 086564xxx9 085070xxx5 086047xxx3
092785xxx9 081142xxx5 085111xxx8 083097xxx8
087803xxx8 087026xxx3 063195xxx2 095650xxx5
064690xxx1 064424xxx4 092445xxx7 097043xxx2
083704xxx8 089219xxx1 096138xxx6 095598xxx7
063957xxx9 089264xxx3 087586xxx7 093124xxx2
082497xxx0 081349xxx6 098538xxx0 099761xxx9
084083xxx6 095876xxx0 081615xxx5 061868xxx8
081701xxx3 083903xxx0 090965xxx9 081206xxx9
095338xxx4 091043xxx8 095729xxx1 099253xxx1
090445xxx4 086572xxx3 085199xxx4 092985xxx8
093693xxx7 089817xxx3 080612xxx0 091019xxx0
095470xxx1 083899xxx7 086329xxx8 083602xxx5

กรอกเลขบัตรประชาชน
และกรอกรหัสหลังบัตร
แล้วกด ”ถัดไป”

กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน
แล้วกด ”ถัดไป”

เซ็นรายชื่อของคุณบนแอป
แล้วกด ”ถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูล แล้วกด
”ยืนยันข้อมูลส่วนตัว”

กรอกเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสหลังบัตร แล้วกด ”ถัดไป”
กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน แล้วกด ”ถัดไป”
เซ็นรายชื่อของคุณบนแอป แล้วกด ”ถัดไป”
ตรวจสอบข้อมูล แล้วกด ”ยืนยันข้อมูลส่วนตัว”

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีสิทธิลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้

1.1 บัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มูลค่า 300.- บาท (สามร้อยบาท) จำนวน 400 รางวัล รวมมูลค่า 120,000.- บาท หรือ
1.2 บัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่า 300.- บาท (สามร้อยบาท) จำนวน 120 รางวัล รวมมูลค่า 36,000.- บาท

2. หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิการรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท โดยผ่านช่องทางใดก็ได้ดังต่อไปนี้

2.1 กรณียืนยันสิทธิผ่าน Inbox เพจ Facebook/Truemoney พร้อมระบุรายละเอียดดังนี้
– พิมพ์คำว่า “#จ่ายบิลด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด”
– ชื่อ และ นามสกุล
– ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล
– เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัคร TrueMoney Wallet
2.2 กรณียืนยันผ่านทาง SMS ให้ทำการคลิ๊ก Link ที่ปรากฏอยู่ใน SMS พร้อมกรอกข้อมูล และส่งกลับมาให้บริษัท

ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ของตนเอง ภายใน 2 อาทิตย์ นับจากวันที่ได้รับการเเจ้งจากทางบริษัท มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ภายใน 14 วันทำการ

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลครั้งแรก ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด ครั้งแรก รับฟรี Big C Gift Voucher หรือ Central Gift Voucher มูลค่า 300 บาท/รางวัล (จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 520 ท่านแรก)” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทสงวนสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล เฉพาะ 520 ท่านแรก
6. การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดนี้ ไม่รวมถึงบัตร WeCard ด้วย
7. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney และทาง SMS ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
9. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ชําระหนี้ กยศ เติมเงิน Easy Pass รับเงินคืน 5% พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ชําระหนี้ กยศ เติมเงิน Easy Pass รับเงินคืน 5% พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
ชําระหนี้ กยศ เติมเงิน Easy Pass ด้วยบัตรเครดิต scb ไทยพาณิชย์
ชําระหนี้ กยศ เติมเงิน Easy Pass ด้วยบัตรเครดิต ktc

Express Payment คือบริการที่ทำให้สามารถใช้จ่ายผ่าน Wallet ได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้า Wallet ท่านสามารถ ผูกบัตรเครดิต บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร ของท่านเพื่อใช้จ่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกที่ ทุกเวลา และยังได้รับสิทธิพิเศษมากมายผ่าน Wallet ของเรา

 • ฟรี: ไม่มีค่าธรรมเนียม ทุกการใช้จ่าย
 • ไม่ต้องเติม หรือสำรองเงินเข้าไว้ใน Wallet: ลืมการเติมเงินหรือสำรองเงินไว้ใน Wallet ไปได้เลย เพราะ บริการ Express Payment ทำให้ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิค/เดบิต และบัญชีธนาคารของท่าน
 • ได้พอยท์: รับพอยท์มากกว่าจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และยังได้สิทธิพิเศษมากมายตามโปรโมชั่น
 • สะดวก: ใช้จ่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลา
 • ปลอดภัย:
  – ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
  – ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
  – ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ในเฟสแรก ทรูมันนี่เปิดให้บริการ ชำระค่าบริการต่างๆในเครือทรู และ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งบริการ Express Payment จะขยายบริการชำระเงินให้ครอบคลุมในเฟสต่อๆไป

ปลอดภัย ไว้ใจได้

 • ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
 • ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
 • ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ท่านสามารถผูกบัตรเครดิต บัตรเดบิต ได้โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “ฉัน” จากนั้นเลือก “บัตรของฉัน” และดำเนินตามขั้นตอนใน แอพ Wallet หรือ ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการชำระบิล ใน แอพ Wallet ก่อน แล้วค่อยกดเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต ในช่องทางการชำระเงิน ในหน้ายืนยันการทำรายการ และดำเนินการตามขั้นตอนใน แอพ Wallet

ท่านสามารถดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน แอพ Wallet โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “เติมเงินเข้าบัญชี” ดูที่วิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร เลือกธนาคารที่ต้องการผูกบัญชี (KBank, SCB, BBL, KTB, BAY) และ กดผูกบัญชีธนาคาร
หรือเพียง คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน internet