Gift Voucher มูลค่า 300 บาท เมื่อจ่ายบิลครั้งแรกด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด
Gift Voucher มูลค่า 300 บาท เมื่อจ่ายบิลครั้งแรกด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
จ่ายบิลครั้งแรก ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด ครั้งแรก ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และ Central Gift Card รวมมูลค่า 205,000 บาท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต
2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ใดก็ได้ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (Master Card) ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต ครั้งแรก ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

2.1 ใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู
2.2 ใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้านครหลวง
2.3 ใบแจ้งหนี้ของการประปานครหลวง
2.4 ใบแจ้งหนี้ของการประปาส่วนภูมิภาค

รางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีสิทธิลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้

1.1 Central Gift Card มูลค่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาท) จำนวน 1 รางวัล หรือ
1.2 ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ ในเส้นทาง กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ มูลค่า 4,000 บาท (สี่พันบาท) จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 200,000.- บาท

2. หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิการรับของรางวัลดังกล่าวจากบริษัท โดยผ่านช่องทางใดก็ได้ดังต่อไปนี้

2.1 กรณียืนยันสิทธิผ่าน Inbox เพจ Facebook/Truemoney พร้อมระบุรายละเอียดดังนี้
– พิมพ์คำว่า “#จ่ายบิลด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด”
– ชื่อ และ นามสกุล
– ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล
– เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัคร TrueMoney Wallet
2.2 กรณียืนยันผ่านทาง SMS ให้ทำการคลิก Link ที่ปรากฏอยู่ใน SMS พร้อมกรอกข้อมูล และส่งกลับมาให้บริษัท
ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิดังกล่าวกับทางบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลครั้งแรก ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด ครั้งแรก ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และ Central Gift Card รวมมูลค่า 205,000 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ ด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ตมาก่อน
6. การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดนี้ ไม่รวมถึงบัตร WeCard ด้วย
7. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney และ ทาง SMS ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
8. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องนำเงินสดมาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
10. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

กดเมนู “สแกน” หรือเลือกเมนู
“ชำระบิลและค่าบริการ”

ระบุข้อมูล เช่น กรอกเบอร์โทรศัพท์
ทรูมูฟ เอช กด NEXT

กดเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต

กรอกข้อมูลบัตร
และทำตามขั้นตอนของธนาคาร

เลือกช่องทางการชำระเงิน
ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ
และรับ SMS ยืนยันการทำรายการ

วิธีชำระเงิน ชําระหนี้ กยศ จ่ายค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟออนไลน์ผ่าน truemoney wallet
กดเมนู “สแกน” หรือเลือกเมนู “ชำระบิลและค่าบริการ”
ระบุข้อมูล เช่น กรอกเบอร์โทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช กด NEXT
กดเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกข้อมูลบัตร และทำตามขั้นตอนของธนาคาร
เลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ และรับ SMS ยืนยันการทำรายการ
จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ชําระหนี้ กยศ เติมเงิน Easy Pass รับเงินคืน 5% พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ชําระหนี้ กยศ เติมเงิน Easy Pass รับเงินคืน 5% พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
ชําระหนี้ กยศ เติมเงิน Easy Pass ด้วยบัตรเครดิต ktc

Express Payment คือบริการที่ทำให้สามารถใช้จ่ายผ่าน Wallet ได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้า Wallet ท่านสามารถ ผูกบัตรเครดิต บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร ของท่านเพื่อใช้จ่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกที่ ทุกเวลา และยังได้รับสิทธิพิเศษมากมายผ่าน Wallet ของเรา

 • ฟรี: ไม่มีค่าธรรมเนียม ทุกการใช้จ่าย
 • ไม่ต้องเติม หรือสำรองเงินเข้าไว้ใน Wallet: ลืมการเติมเงินหรือสำรองเงินไว้ใน Wallet ไปได้เลย เพราะ บริการ Express Payment ทำให้ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิค/เดบิต และบัญชีธนาคารของท่าน
 • ได้พอยท์: รับพอยท์มากกว่าจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และยังได้สิทธิพิเศษมากมายตามโปรโมชั่น
 • สะดวก: ใช้จ่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลา
 • ปลอดภัย:
  – ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
  – ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
  – ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ในเฟสแรก ทรูมันนี่เปิดให้บริการ ชำระค่าบริการต่างๆในเครือทรู และ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งบริการ Express Payment จะขยายบริการชำระเงินให้ครอบคลุมในเฟสต่อๆไป

ปลอดภัย ไว้ใจได้

 • ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
 • ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
 • ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ท่านสามารถผูกบัตรเครดิต บัตรเดบิต ได้โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “ฉัน” จากนั้นเลือก “บัตรของฉัน” และดำเนินตามขั้นตอนใน แอพ Wallet หรือ ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการชำระบิล ใน แอพ Wallet ก่อน แล้วค่อยกดเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต ในช่องทางการชำระเงิน ในหน้ายืนยันการทำรายการ และดำเนินการตามขั้นตอนใน แอพ Wallet

ท่านสามารถดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน แอพ Wallet โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “เติมเงินเข้าบัญชี” ดูที่วิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร เลือกธนาคารที่ต้องการผูกบัญชี (KBank, SCB, BBL, KTB, BAY) และ กดผูกบัญชีธนาคาร
หรือเพียง คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน internet