3 ขั้นตอนง่ายๆ รับเเละใช้เงินคืน

สมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ผ่านทางเว็บไซต์ tmvh.co/regis

เเค่ 2 คลิกก็สมัครเสร็จเเล้ว ระบบจะดึงข้อมูลตามหมายเลขทรูมูฟเอช ที่เปิดเบอร์ไว้ ให้อัตโนมัติ ไม่มีเน็ตก็เข้าได้…

รับเงินคืน ทันที!

เงินหมดอายุใน 7 วัน รีบใช้ซะ

ใช้ซื้อเเพ็กเน็ตเลย

ผ่าน เว็บไซต์ tmvh.co หรือ
เเอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

หรือ ดาวโหลด เเอป TrueMoney Wallet มาสมัคร
เเละใช้งาน เลยก็จะเจ๋งกว่า

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
โปรเติมเงินทรูมูฟ เอช รับเงินคืน 20%

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และสมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
2. เติมเงินทรูมูฟ เอช ครั้งละ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ขึ้นไป ผ่านทุกช่องทาง

รางวัล
รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวนร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของยอดเงินที่เติมเงินทรูมูฟ เอช ต่อ 1 รายการเติมเงิน จำกัด 4 ครั้งต่อเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 60 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืน 20% เมื่อเติมเงินทรูมูฟเอชจากทุกช่องทาง” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอชที่จะเติมเงินทรูมูฟ เอช ต้องไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท มาก่อนวันเริ่มต้นของรายการส่งเสริมการขายนี้
5. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ที่จะเติมเงิน ทรูมูฟ เอช บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ททันที
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) เท่านั้น
7. บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัลเดือนละไม่เกิน 4 (สี่) ครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 60.- บาท (หกสิบบาทถ้วน)
8. บริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมเงินทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
9. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการได้รับรางวัล เว้นแต่สถานะการใช้บริการทรูมูฟ เอชของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานะการใช้บริการจาก ระบบเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือน
10. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับรางวัล หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ดำเนินการตามข้างต้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบ และยอมรับว่า บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือนำเงินคืนกลับคืนได้
11. กรณีที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลยังไม่ได้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมเงิน ทรูมูฟ เอช ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เติมเงินทรูมูฟ เอชครั้งแรก มิเช่นนั้นบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทจะมอบรางวัลให้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
12. หากบริษัทตรวจพบว่าเกิดกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยกเลิกการเติมเงินทรูมูฟ เอช และ/หรือขอเงินที่เติมเงินทรูมูฟ เอชคืน บริษัทสงวนสิทธิในการเรียกของรางวัลกลับคืนจากผู้ที่ได้รับรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบก่อน
13. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
14. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
15. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
16. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

เติมเงินอินเทอร์เน็ตทรู
เน็ตทรูรายวันแรงๆ