เก็บโค้ด
ใช้คูปอง

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

“ แจกคูปองส่วนลด 20บ. จำนวน 99,000 ใบ สำหรับซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช 9GB 7 วัน! ”

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ระยะเวลาในการกรอกโค้ด เพื่อเก็บคูปองส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563
• ระยะเวลาในการ ใช้คูปองส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
• เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช ระบบเติมเงิน
• ลูกค้าจะต้องนำโค้ด “TMN9” มากรอก เพื่อเก็บคูปองส่วนลด 20บาท ใช้สำหรับซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอชที่ร่วมรายการ ในหน้า “คูปองของฉัน” ก่อน จึงจะสามารถใช้งานคูปองได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

◦ ในการกรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปอง ระบบจะสามารถเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ได้โดยอัตโนมัติ แต่ ตัวอักษร ตัวเลข การเว้นวรรค ลูกค้าจะต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง
“โค้ด TMN9” มีจำนวนจำกัด 99,000 ใบ สงวนสิทธิ์การแจกคูปองสำหรับลูกค้า 99,000 คนแรกเท่านั้น หากโค้ดดังกล่าวถูกเก็บครบหมดแล้ว จะไม่สามารถกรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปอง (redeem) ได้อีก
◦ จำกัดสิทธิ์การเก็บคูปองส่วนลด 20บาท จากแคมเปญนี้ จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ตลอดแคมเปญ
◦ coupon แต่ละใบ จะถูกผูกกับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของลูกค้าที่นำโค้ดมากรอกเพื่อเก็บคูปองเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทบัญชีอื่นได้
◦ ลูกค้าสามารถมารถตรวจสอบคูปอง ที่สามารถใช้งานได้ที่หน้า “คูปองของฉัน”

ของรางวัล
• คูปองส่วนลด 20บาท ใช้สำหรับซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช แพ็กเกจ 9GB ใช้งาน 7วัน ราคา 99 บาท ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน โดยมีเงื่อนไขการใช้งานดังนี้

◦ การจะเก็บคูปองหรือใช้คูปอง ลูกค้าจะต้องมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทก่อนเท่านั้น
◦ คูปอง ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะที่ช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ทได้เท่านั้น (ทั้งบนแอปพลิเคชั่นและบนเว็บไซต์ https://topping.truemoveh.com)
◦ กรอกโค้ด เพื่อเก็บคูปองส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563
◦ ใช้คูปองส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563
◦ คูปองสามารถใช้ร่วมกับเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินคืนจากทรูมูฟ เอช หรือใช้ร่วมกับการตัดเงินจากซิมได้
◦ เมื่อลูกค้ากรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปองเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานคูปองได้ทันที จากหน้าชำระค่าแพ็กเกจ

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แจกคูปองส่วนลด 20บ. จำนวน 99,000 ใบ สำหรับซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช 9GB 7 วัน!” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ระบบเติมเงินและรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)
4. “โค้ด TMN9” มีจำนวนจำกัด 99,000 ใบ โดยสงวนสิทธิ์การแจกคูปองสำหรับลูกค้า 99,000 คนแรกที่นำโค้ดมากรอกเพื่อเก็บคูปองก่อนเท่านั้น หากโค้ดดังกล่าวถูกเก็บครบหมดแล้ว จะไม่สามารถกรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปอง (redeem) ได้อีก
5. สงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคูปอง กรณีที่คูปองหมดอายุอันเนื่องจากการที่ลูกค้าไม่ใช้งานคูปอง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
6. คูปองส่วนลด 20บาท สามารถใช้ร่วมกับเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินคืนจากทรูมูฟ เอช หรือใช้ร่วมกับการตัดเงินจากซิม หรือการชำระผ่านบิลค่าบริการได้
7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 3 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการกรอกโค้ดเพื่อเก็บคูปองในหน้าคูปองของฉัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท
8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟ เอช เป็นการให้บริการโดยบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
11. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
12. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240