ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
“ลูกค้าทรูมันนี่ จ่ายเท่าเดิม … เพิ่มสปีดแรงสะใจ พร้อมเงินคืน 50% เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม ไม่อั้นไม่ลดสปีด จากทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท”

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 16 สิงหาคม 2563

วิธีการร่วมรายการสงเสริมการขาย
• สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน
• ต้องมีบัญชีของ TrueMoney Wallet ก่อนการทำรายการ
• เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมแบบไม่อั้น ไม่ลดสปีด ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ททั้งแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือ https://topping.truemoveh.com
• เฉพาะแพ็กเสริมไม่อั้น ไม่ลดสปีดแบบใช้งานไม่เกิน 30 วัน

ของรางวัล
อัพสปีดแพ็กเกจไม่อั้น ไม่ลดสปีดฟรี 1 ขั้น พร้อมรับเงินคืน 50% จากมูลค่าแพ็กเกจที่ทำรายการ

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลูกค้าทรูมันนี่ จ่ายเท่าเดิม … เพิ่มสปีดแรงสะใจ พร้อมเงินคืน 50% เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม ไม่อั้นไม่ลดสปีด จากทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) และมีบัญชี TrueMoney Wallet

4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
• ลูกค้าที่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ก่อน การซื้อแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการ จะได้รับแพ็กเกจเสริมที่มีความร็วมากกว่าแพ็กเกจแรก 1 ขั้น เพิ่มให้ทันทีหลังจากการซื้อแพ็กเกจแรกสำเร็จ และจะได้รับเงินคืน 50%(ร้อยละห้าสิบ) จากมูลค่าแพ็กเกจเสริมที่ลูกค้าทำรายการ เข้ากระเป๋าเงินคืนจากทรูมูฟ เอช

5. แพ็กเกจเสริมไม่อั้น ไม่ลดสปีด แบบใช้งานไม่เกิน 30 วัน ที่อยู่ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่


6. ทรูมันนี่จะทำการสมัครแพ็กเกจเสริมให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าซื้อแพ็กเกจแรก (แพ็กA) สำเร็จ โดยลูกค้าจะได้รับแพ็กเพิ่มความเร็ว (แพ็กB) ซึ่งเป็นแพ็กที่ระบุไว้ในตารางข้อ 5.)

7. ลูกค้าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอัตราความเร็วของแพ็กที่ทรูมันนี่เพิ่มให้ ในปริมาณ และระยะเวลาเท่าเดิมตามเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ลูกค้าทำรายการ

8. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อแพ็กเกจเสริม และไม่จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

9. หากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่นำรางวัลมาใช้ หรือใช้รางวัลไม่หมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า

10. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 1 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น

11. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ มิเช่นนั้นบริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสละสิทธิในการรับรางวัล

12. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ที่จะเติมหรือที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ททันที

13. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

15. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

16. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น

17. กรณีที่มีการซื้อแพ็กเกจเสริมไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อดังกล่าวในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลหรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้

18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Caenter โทร. 1240

บริการอื่นๆ : MRT, 7-11, Termgame,Food Delivery