เติมเงินมือถือ

รายการส่งเสริมการขาย
“รับเงินเพิ่มสูงสุด 50 บาท เมื่อเติมเงินมือถือทรูมูฟ เอช ที่ทรูมันนี่”

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
เติมเงินมือถือเครือข่ายทรูมูฟ เอช ทุก 100 บาท ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท และเป็นการเติมให้ตนเองเท่านั้น

ของรางวัลและเงื่อนไขการรับของรางวัล
• รับเงินเพิ่มทันที 5 บาท ต่อการเติมเงินมือถือเครือข่ายทรูมูฟ เอช ทุก 100 บาท โดยเงินเพิ่มมีรายละเอียดดังนี้
◦ เป็นมูลค่าเงินในซิม ใช้สำหรับโทรฟรีทุกเครือข่าย เล่นอินเตอร์เน็ต ส่ง SMS และส่ง MMS โดยค่าบริการ จะคิดอัตราตามแพ็กเกจหลักที่ลูกค้าใช้บริการอยู่
◦ รับเงินเพิ่ม แต่จะไม่ได้รับวันใช้งานของซิมเพิ่ม
•  จำกัดมูลค่าของรางวัลสูงสุด 50 บาท ต่อ 1 บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินเพิ่มสูงสุด 50 บาท เมื่อเติมเงินมือถือทรูมูฟ เอช ที่ทรูมันนี่” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)
4. เงินเพิ่มในซิมที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถนำไปใช้กับบริการที่กำหนด โดยจะคิดอัตราค่าบริการ ตามโปรโมชั่นหลักของลูกค้า

4.1 บริการโทรทุกเครือข่าย
4.2 บริการ 4G/3G/EDGE
4.3 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ
4.4 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ

5. ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับ SMS แจ้งของรางวัลที่ได้รับเพิ่มจากแคมเปญ หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการเติมเงินรายการแรกสำเร็จ
6. สงวนสิทธิ์การให้รางวัล เฉพาะกรณี เบอร์ที่ใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท และเบอร์ที่ใช้เติมเงินมือถือทรูมูฟ เอช เป็นเบอร์เดียวกันเท่านั้น (กรณีเติมให้ตัวเอง)
7. สงวนสิทธิ์การไม่ให้รางวัล ในกรณีที่เบอร์ที่ทำรายการไม่มีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
8. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 3 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมเงินมือถือทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
12. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
13. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240