3 ขั้นตอนง่ายๆ รับเเละใช้เงินคืน

สมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ผ่านทางเว็บไซต์ tmvh.co/regis

เเค่ 2 คลิกก็สมัครเสร็จเเล้ว ระบบจะดึงข้อมูลตามหมายเลขทรูมูฟเอช ที่เปิดเบอร์ไว้ ให้อัตโนมัติ ไม่มีเน็ตก็เข้าได้…

รับเงินคืน ทันที!

เงินหมดอายุภายใน 7วัน, 24ชม หรือ 120ชม.

ใช้ซื้อเเพ็กเน็ตเลย

ผ่าน เว็บไซต์ tmvh.co หรือ
เเอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

หรือ ดาวโหลด เเอป TrueMoney Wallet มาสมัคร
เเละใช้งาน เลยก็จะเจ๋งกว่า

รายการส่งเสริมการขาย
แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าเติมเงินและรายเดือนแบบไม่เกิน 7 วัน รับเงินคืน 50%

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช แบบไม่เกิน 7 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน (Prepaid) ซื้อผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท, เว็บไซต์ topping.truemoveh.com ,USSD หรือช่องทางอื่นๆ

1.2 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน (Postpaid) ซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com โดยชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท หรือชำระรวมกับบิลทรู

รางวัลและเงื่อนไขการใช้รางวัล
รับเงินคืน มูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของยอดแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตที่ซื้อในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทจำกัดสิทธิในการใช้เงินคืนเฉพาะกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือผ่านเว็บไซต์ topping.truemoveh.com ให้กับตนเองเท่านั้น

เงินคืนมีอายุเพียง 7 วัน สำหรับการซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน และเงินคืนมีอายุเพียง 3 วัน เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมอื่นๆ (ยกเว้น 7 วัน) นับจากวันที่ได้รับเงินคืน หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่นำเงินคืนมาใช้หรือใช้เงินคืนไม่หมด บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงินคนเป็นแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เงินคืนมีอายุเพียง 5 วัน (120 ชั่วโมง) สำหรับการซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วัน และเงินคืนมีอายุ 1 วัน (24 ชั่วโมง) เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมอื่นๆ (แพ็กเกจต่ำกว่า 7 วัน) นับจากวันที่ได้รับเงินคืน

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้าเติมเงินและรายเดือนแบบไม่เกิน 7 วัน รับเงินคืน 50%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินและรายเดือนของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ซึ่งเปิดใช้งานมามากกว่า 90 วัน
5. บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
7. หากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ยังไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทมาก่อน ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ครั้งแรก มิเช่นนั้นบริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสละสิทธิในการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทภายในระยะเวลาข้างต้นบริษัทจะมอบรางวัลให้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทสำเร็จ
8. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ที่จะเติมหรือเติมแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ททันที
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
12. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240


รายการส่งเสริมการขาย
โปรเติมเงินทรูมูฟ เอช รับเงินคืน 20%

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และสมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
2. เติมเงินทรูมูฟ เอช ครั้งละ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ขึ้นไป ผ่านทุกช่องทาง

รางวัล
รับเงินเติมเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวนร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของยอดเงินที่เติมเงินทรูมูฟ เอช ต่อ 1 รายการเติมเงิน จำกัด 4 ครั้งต่อเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 60 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืน 20% เมื่อเติมเงินทรูมูฟเอชจากทุกช่องทาง” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอชที่จะเติมเงินทรูมูฟ เอช ต้องไม่เคยถูกใช้สมัครบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท มาก่อนวันเริ่มต้นของรายการส่งเสริมการขายนี้
5. เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ที่จะเติมเงิน ทรูมูฟ เอช บริษัทจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีทรู มันนี่ วอลเล็ททันที
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) เท่านั้น
7. บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัลเดือนละไม่เกิน 4 (สี่) ครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 60.- บาท (หกสิบบาทถ้วน)
8. บริษัทจะให้รางวัลแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมเงินทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
9. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการได้รับรางวัล เว้นแต่สถานะการใช้บริการทรูมูฟ เอชของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานะการใช้บริการจาก ระบบเติมเงินไปเป็นระบบรายเดือน
10. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับรางวัล หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ดำเนินการตามข้างต้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบ และยอมรับว่า บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือนำเงินคืนกลับคืนได้
11. กรณีที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลยังไม่ได้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมเงิน ทรูมูฟ เอช ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เติมเงินทรูมูฟ เอชครั้งแรก มิเช่นนั้นบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทจะมอบรางวัลให้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้ทำการสมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
12. หากบริษัทตรวจพบว่าเกิดกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลยกเลิกการเติมเงินทรูมูฟ เอช และ/หรือขอเงินที่เติมเงินทรูมูฟ เอชคืน บริษัทสงวนสิทธิในการเรียกของรางวัลกลับคืนจากผู้ที่ได้รับรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบก่อน
13. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
14. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
15. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
16. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

เติมเงินอินเทอร์เน็ตทรู
เน็ตทรูรายวันแรงๆ