ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การให้บริการ
“โหวตมิส ยูนิเวิร์ส ไทย แลนด์ 2020 (Miss Universe Thailand 2020)”
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2563

วิธีการใช้บริการ
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครใช้งานได้ฟรีทุกเครือข่าย
2. กด Banner มิส ยูนิเวิร์ส ไทย แลนด์ 2020 (Miss Universe Thailand 2020) บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
3. กด “การประกวด Miss Universe Thailand ปี 2020” เพื่อเลือกลงคะแนนโหวตให้กับสาวงาม
4. เลือกสาวงามที่ต้องการโหวต
5. เลือกแพ็กเกจการโหวตที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• 1 โหวต รวมจำนวนเงิน 4 บาท
• 10 โหวต รวมจำนวนเงิน 40 บาท
• 20 โหวต รวมจำนวนเงิน 80 บาท
• 50 โหวต รวมจำนวนเงิน 200 บาท
• 100 โหวต รวมจำนวนเงิน 400 บาท
6. กด “โหวตเลย”
7. กด “ยืนยันการโหวต” ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่สมัคร TrueMoney Wallet
8. ระบบแจ้งดำเนินการ “โหวตสำเร็จ”
9. ไม่จำกัดสิทธิ์และจำนวนครั้งในการโหวต
10. สามารถโหวตได้ทุกเครือข่าย

รายละเอียดเงื่อนไข
รายละเอียดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการโหวต “มิส
ยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2020 (Miss Universe Thailand 2020)” ทั้งนี้ผู้ใช้บริกาจะต้องยอมรับข้อตกลงในรายละเอียดการใช้บริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. การให้บริการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรู ดิจิตัล กรุ๊ป”)
 2. ระบบการให้บริการดังกล่าวนี้ รองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยรองรับการให้บริการทุกเครือข่าย
 3. บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการทำรายการโหวต “มิส ยูนิเวิร์ส ไทย แลนด์ 2020 (Miss Universe Thailand 2020)” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ทุกกรณี ทั้งนี้ ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการทั้งสิ้น
 4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการด้วยตัวเอง ได้ที่เมนู “รายการ” บน แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 5. ทรู ดิจิตัล กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการให้บริการ, และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของทรู ดิจิตัล กรุ๊ป ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ทรูมันนี่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินเท่านั้น ดังนั้น หากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกิดขึ้น หรือเกิดข้อพิพาทใด ๆระหว่างผู้ใช้บริการกับทรู ดิจิตัล กรุ๊ป ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการติดต่อกับทรู ดิจิตัล กรุ๊ป ด้วยตนเอง โดยทรูมันนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้นทรูมันนี่จึงไม่มีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 7. ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการให้บริการ
 8. ทรูมันนี่และทรู ดิจิตัล กรุ๊ป ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการได้สูญหาย หรือถูกขโมย หรือผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง จากเหตุสุดวิสัยอื่นใด หรืออันเนื่องจาก Malware หรือ Computer Virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ
 9. ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดลักษณะเดียวกันอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทรูมันนี่ และทรู ดิจิตัล กรุ๊ป
 10. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ทรูมันนี่อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการทำรายการ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่ทรูมันนี่ และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของทรูมันนี่ และ/หรือที่ทรูมันนี่ได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชำระเงินและดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบว่าทรูมันนี่อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ ทรู ดิจิตัล กรุ๊ป หรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อให้ทรูมันนี่สามารถอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลของทรูมันนี่ ได้ที่นี่
 11. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของทรูมันนี่ และทรู ดิจิตัล กรุ๊ป
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการได้ที่ ทรู ดิจิตัล กรุ๊ป Call Center โทร 1242 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินเพื่อใช้บริการได้ที่ ทรูมันนี่ Call Center โทร.1240

วิธีการ Vote Miss Universe Thailand 2020
บน TrueMoney Wallet

1. คลิก Vote Banner
2. คลิก Vote Miss Universe
3. เลือกผู้เข้าประกวด
4. เลือกจำนวนโหวต 4 บาท / 40 บาท / 80 บาท/ 200 บาท / 400 บาท
5. ยืนยันโหวต
6. โหวตสำเร็จ
7. เช็คประวัติการทำรายการ

เติมเงินง่ายได้หลายช่องทางผ่าน

iBanking บัญชีธนาคาร และช่องทางอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

เติมเงินง่ายได้หลายช่องทางผ่าน

iBanking บัญชีธนาคาร และช่องทางอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

โหวตเลย