ผูก Google Play ที่นี่

รายการส่งเสริมการขาย:
ลูกค้า Google Play ซื้อไอเทมเกม “The Seven Deadly Sins: Grand Cross” รับทันที 5 เพชร พร้อมลุ้นรับมือถือ

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 15 เมษายน 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ได้บน Play Store และสมัครใช้งานได้ฟรี
2. เชื่อมต่อบัญชี TrueMoney Wallet กับ Google Pay
3. จ่าย TrueMoney Wallet ผ่าน Play Store ซื้อไอเทมเกม “The Seven Deadly Sins: Grand Cross” มูลค่า 100 บาท
4. ลูกค้าสามารถใช้ไอเทมโค้ด 1 ครั้ง ต่อ 1 ไอดีเกม “The Seven Deadly Sins: Grand Cross” เท่านั้น
5. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอนดรอยด์เท่านั้น

ของรางวัล
1. ซื้อไอเทมเกม “The Seven Deadly Sins: Grand Cross” รับทันที 5 เพชร
2. ลุ้นรับมือถือ Samsung galaxy S20 จำนวน 1 รางวัล

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่าย TrueMoney Wallet ผ่าน Play Store ซื้อไอเทมเกม “The Seven Deadly Sins: Grand Cross” ราคาใดก็ได้มูลค่า 100 บาท ขึ้นไป รับทันที 5 เพรช” (“รายการส่งเสริมการขาย”)
2. ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
3. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
4. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
5. บริษัทสงวนสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ (Android Phone) เท่านั้น
6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
7. ไอเทมโค้ดที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้รับจะหมดอายุการใข้งานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
8. สำหรับลูกค้า 10,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
9. บริษัทจำกัดสิทธิในการร่วมรายการส่งเสริมการขายและสิทธิในการรับรางวัลต่อที่สองของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการ True Money Wallet
10. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายสามารถใช้ไอเทมโค้ด 1 (หนึ่ง) ครั้ง ต่อ 1 (หนึ่ง) ไอดีเกม “The Seven Deadly Sins: Grand Cross” เท่านั้น
11. ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลเป็น Samsung Galaxy S20 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศผลผ่านทางหน้า website: www.truemoney.com
12. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวที่บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00-18.00น. ยกเว้นช่วงเวลา 12.00 -13.00 น.) และยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้

12.1 กรณีมารับของรางวัลดังกล่าวด้วยตนเอง ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตน
12.2 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลดังกล่าวแทน ผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของตน มาแสดง พร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจรับรางวัลดังกล่าว มามอบให้แก่บริษัท
12.3 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆนั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวจากบริษัท ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ประกาศผลผ่านทางหน้า website: www.truemoney.com บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

13. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
15. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
16. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240