ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่

27 เมษายน 2563
11 พฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563
8 มิถุนายน 2563

กิจกรรม
แชะ โชว์ no Covid-19

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.

วิธีการร่วมกิจกรรม
1. นำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง Covid-19 ที่ได้รับจากทางทรูมันนี่ซึ่งได้แก่ สติกเกอร์มาตราการร้านค้าปลอดภัย และ ป้ายใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ทแทนเงินสด ลดสัมผัส ขึ้นประชาสัมพันธ์ที่หน้าร้านของท่านโดยสามารถอ้างอิงตัวอย่างการติดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตามรูปภาพประกอบด้านล่างดังนี้

ภาพตัวอย่างการติดสื่อ

สติกเกอร์ “มาตรการร้านค้าสะอาดปลอดภัย” ติดหน้าตู้โชว์สินค้า หรือประตูทางเข้าร้านค้าป้าย “ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท แทนเงินสด ลดสัมผัสโควิด-19 ติดเหนือป้ายสแกน QR Code และตั้งวางไว้ที่จุดชำระ ค่าสินค้าและบริการของร้านค้า

2. คอมเมนต์ภาพร้านค้า True Point & Pay ของท่าน คู่กับสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 ชิ้น พร้อมเขียนแคปชั่นเชิญชวนให้ลูกค้าสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ร้านของท่าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติด Covid-19 ลงใต้โพสต์ของกิจกรรม “แชะ โชว์ no Covid-19” บน Facebook Fanpage : TrueMoney

3. กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรม พร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)

4. การตัดสินจะพิจารณาคอมเมนต์เข้าร่วมชิงรางวัล แบบตัดรอบทุก 2 สัปดาห์ โดยรอบกิจกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบกิจกรรมระยะเวลาร่วมกิจกรรมรางวัล
รอบที่ 18 เมษายน จนถึง 21 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
500 บาท จำนวน 5 รางวัล
รอบที่ 222 เมษายน จนถึง 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
500 บาท จำนวน 5 รางวัล
รอบที่ 36 พฤษภาคม จนถึง 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
500 บาท จำนวน 5 รางวัล
รอบที่ 420 พฤษภาคม จนถึง 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
500 บาท จำนวน 5 รางวัล

5. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมจากผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคอมเมนต์บรรยายให้ช่วยกันสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อลดการสัมผัสเงินสดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้โดนใจที่สุด 6 อันดับแรกของแต่ละรอบกิจกรรม โดยแบ่งรางวัลดังนี้
ผู้ชนะรางวัลลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท รางวัลละ 3,000 บาท รวมจำนวน 1 รางวัล
ผู้ชนะรางวัลลำดับที่ 2-6 ได้รับเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท รางวัลละ 500 บาท รวมจำนวน 5 รางวัล

ของรางวัล
1. ผู้ชนะรางวัลลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท รางวัลละ 3,000 บาท รวมจำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล
2. ผู้ชนะรางวัลลำดับที่ 2-6 ได้รับเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท รางวัลละ 500 บาท รวมจำนวน 5 รางวัล รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล

ประกาศผลรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมทาง www.truemoney.com/partner-merchant/activity เท่านั้น โดยมีรอบประกาศรางวัลดังต่อไปนี้

รอบกิจกรรมวันประกาศผล
รอบที่ 127 เมษายน 2563
รอบที่ 211 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 325 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 48 มิถุนายน 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม “แชะ โชว์ no Covid-19”ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลาของกิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิได้รับรางวัลคือผู้ที่ทำตามรายละเอียดกติการ่วมกิจกรรมและรายละเอียดเงื่อนไขของกิจกรรมถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดนี้เท่านั้น

3. ผู้เข้าร่วมรายกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต้องทำการยืนยันการรับรางวัลพร้อมหลักฐานดังนี้ [แจ้งชื่อกิจกรรม, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์ที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท, ชื่อบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊ค พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ส่งเข้ามาที่ อีเมลล์ contest@truemoney.com] ภายใน 7 วันนับหลังวันประกาศผลรางวัลของทุกๆ รอบกิจกรรม หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

4. บริษัทจะมอบเงินรางวัลเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของผู้ชนะกิจกรรมในแต่ละรอบกิจกรรม โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้ ผู้ชนะกิจกรรมลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท และผู้ชนะกิจกรรมลำดับที่ 2-6 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท ซึ่งบริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ได้แจ้งรายงานตัวเข้ามา ภายใน 14 วันนับหลังวันหมดสิทธิ์การยืนยันรับรางวัลของทุกๆ รอบกิจกรรม

5. การให้รางวัลในแต่ละรางวัลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากคณะกรรมการเห็นสมควรเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ประท้วงหรือโพสต์ดูหมิ่นคณะกรรมการหรือบริษัท รวมถึงใช้คำที่ไม่สุภาพเป็นต้น หากบริษัทพบเห็นกรณีดังกล่าว จะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

6. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากพบว่ามีชื่อ-นามสกุลซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไป

7. รางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น

8. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ (ก) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ข) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของกิจกรรมนี้ หรือ (ค) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (ง) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้กิจกรรมนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

9. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนข้อความที่หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ และมีสิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อความเสียหาย

10. บริษัทสามารถลบภาพ ข้อความ หรือบทความใดๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รวมถึงการเมืองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, ของรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1240

ลงทะเบียนขอรับสื่อประชาสัมพันธ์ Covid-19