ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการ SMS รู้ทั้งร้าน

ในการใช้บริการ SMS รู้ทั้งร้าน (“บริการ”) สำหรับสมาชิก ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) แจ้งรายละเอียดรายการโอนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของผู้ใช้บริการ (“ข้อมูล”) โดยแจ้งให้แก่บุคคลอื่น (“ผู้รับข้อมูล”) ได้สูงสุด 5 (ห้า) ราย
  2. ข้อมูลการโอนเงินเข้าจะถูกแจ้งแก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับข้อมูลผ่านช่องทางข้อความ SMS
  3. ผู้ใช้บริการสามารถถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้รับข้อมูลแต่ละรายได้ทันทีด้วยตนเอง ทั้งนี้การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบกับความยินยอมที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้
  4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากการที่ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่น นำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ