ร้านค้าคุณภาพ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับคัดเลือก
เมื่อรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน QR Code
ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
กติกา และเงื่อนไข