รายการส่งเสริมการขาย
ช้อปฟิน กินคุ้ม

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
วันที่ 1-30 กันยายน 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
เมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการ มูลค่าตั้งแต่ 30 (สามสิบ) บาทขึ้นไปต่อการทำรายการ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay และชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ในย่านดัง อาทิเช่น ย่านสีลม

สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ได้รับเชิญผ่านทาง SMS และบริการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น

รางวัล
รับเงินคืน 10 (สิบ) บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ททันที

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ช้อปฟิน กินคุ้ม” ซึ่งจัดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ใช้งานทรูมันนี่วอลเล็ทที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท และ SMS ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วนดังนี้ คือเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการ มูลค่าตั้งแต่ 30 (สามสิบ) บาทขึ้นไปต่อการทำรายการ 1 (หนึ่ง) ครั้ง ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay และชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ท่านจะได้รับรางวัลภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลเงินคืน 5 (ห้า) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือน ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำการยืนยันตัวตนผ่านรายการ “ยืนยันตัวตน” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และได้ทำการยืนยันตัวตนดังกล่าวสำเร็จ ตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น
6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืนและ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทได้โอนให้คืน
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย หากบริษัทตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล มีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอื่นใดที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลดังกล่าวได้
10. รางวัลเงินคืนนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240