เงื่อนไขการให้บริการ TrueMoney Wallet
เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการ TrueMoney Wallet ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” โดยผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมการเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ทั้งการเติม-จ่าย-โอน-ถอน ได้อย่างสะดวก ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่, แอพพลิเคชันทรูมันนีวอลเล็ต หรือผ่านทาง Prepaid Card ของบริษัท เช่น We Card หรือบัตรอื่นใดที่บริษัทออกร่วมกับนิติบุคคลอื่น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเงื่อนไขการให้บริการ TrueMoney Wallet ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” โดยเงื่อนไขการให้บริการนี้อาจมีลักษณะกระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียดและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้โดยทันที

1. ข้อกําหนดทั่วไป
1.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้ง

1.2 เว้นแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขในบริการให้ ถือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น

1.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2. การใช้บริการ
2.1 ผู้ใช้บริการต้องกรอกชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์-รหัสผ่าน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน การสมัครใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะต้องระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หรือจะกำหนดต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกําหนดรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เพื่อใช้ในการทํารายการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดใช้บริการ, ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่ปกปิดชื่อจริง หรือใช้นามแฝง หากบริษัทตรวจพบว่าชื่อที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้องและเป็นจริง

2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทํารายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

2.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทํารายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

2.4 ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสําหรับการใช้บริการชําระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ รวมทั้งการทําธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือการทําธุรกรรมใดๆ ซึ่งบริษัทอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า

2.5 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหากมีการป้อนรหัสผ่านผิดติดต่อกันมากกว่าจํานวนครั้งที่บริษัทกําหนด บริษัทจะระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อแจ้งความจํานงให้บริษัทดําเนินการตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกําหนดเพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่

2.6 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการแจ้งให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทําธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ

2.7 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่บริษัทกําหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ https://www.truemoney.com/rates/ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.8 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการต่างๆนี้ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือรับชําระค่าสินค้าค่าบริการ และทําธุรกรรมตามคําสั่งของผู้ใช้บริการ ดังนั้นหากมีปัญหากับการใช้สินค้า/บริการ หรือมีความชํารุดบกพร่องของสินค้า/บริการ หรือเกิดข้อพิพาทใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการติดต่อกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการเหล่านั้นด้วยตนเอง อนึ่ง ในการให้บริการรับชําระค่าสินค้า/ค่าบริการ บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการและเจ้าของสินค้า/ผู้ให้บริการมีต่อกัน ดังนั้นหากมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการรับชําระค่าสินค้า/บริการของบริษัทเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชําระหนี้เกินกําหนด การชําระหนี้เพียงบางส่วน การถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

2.9 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทํารายการชำระหรือรับชําระค่าสินค้า/ค่าบริการ ดังต่อไปนี้

2.9.1 การทํารายการชำระหรือรับชําระค่าสินค้า/ค่าบริการในนามนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นๆ
2.9.2 การทํารายการชำระหรือรับชําระค่าสินค้า/ค่าบริการบางประเภทซึ่งถูกระงับการให้บริการและมีค่าธรรมเนียมการต่อสายสัญญาณ
2.9.3 การทํารายการชำระหรือรับชําระค่าสินค้า/ค่าบริการบางประเภทซึ่งมีหนี้ค้างชําระและเกินกําหนดชําระ
2.9.4 การทํารายการชำระหรือรับชําระค่าสินค้า/ค่าบริการบางประเภทซึ่งเป็นการชําระเพียงบางส่วน
2.9.5 การทำรายการชำระหรือรับชำระสินค่าสินค้า/ค่าบริการซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดกับข้อกำหนดของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต
2.9.6 การทำรายการชำระหรือรับชำระค่าสินค้า/ค่าบริการเกินจำนวนรายการที่บริษัทกำหนดต่อเดือน

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการชําระค่าสินค้า/ค่าบริการเป็นไปตามข้อ กําหนดของเจ้าของสินค้า/ ผู้ให้บริการแต่ละราย

2.10 กรณีที่บริษัทตรวจพบว่า เงินในบัญชีทรูมันนี่ ของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ หรือจํานวนเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการเกินกว่าวงเงินที่บริษัทกําหนดไว้สําหรับผู้ใช้บริการในครั้งใด บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้น

2.11 บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

2.12 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมอันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการใช้บริการนี้

2.13 กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเงินในบัญชี (TrueMoney Wallet) ของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ใช้บริการครั้งล่าสุด บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งดําเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

2.14 กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าบัญชีของผู้ใช้บริการมีการทำรายการธุรกรรมที่มีลักษณะไม่พึงคล้ายการทำธุรกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบการทำรายการของผู้ใช้บริการ และเมื่อตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการนำบัญชี (TrueMoney Wallet) ไปใช้ในลักษณะตัวแทนรับชำระเงิน หรือ ประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินการในรูปแบบบุคคลธรรมดา บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้น

2.15 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึงประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีผลใช้บังคับในภายหน้า บริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการจัดให้ผู้ใช้บริการแสดงตัวตนโดยทําการลงทะเบียนและแสดงหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด หากผู้ใช้บริการไม่ดําเนินการลงทะเบียนหรือแสดงหลักฐานภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทระงับการใช้บริการ หรืองดเว้นการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการชั่วคราว หรือดําเนินการอื่นใดจนกว่าผู้ใช้บริการจะลงทะเบียนและแสดงหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กฎหมายหรือสํานักงานปปง. กําหนด

2.16 บริษัทสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ และการจำกัดจำนวนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบ

2.17 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ กับบัญชีทรูมันนี่ของผู้ใช้บริการได้
2.17.1 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูมันนี่ถูกระงับบริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ กับบัญชีทรูมันนี่ของผู้ใช้บริการได้ จนกว่าการระงับบริการจะถูกยกเลิก
2.17.2 ผู้ใช้บริการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูมันนี่ของบริษัท หรือยกเลิกการใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูมันนี่หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวถูกยกเลิกด้วยเหตุผลอื่นใด ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะต้องนำเงินออกจากบัญชีทรูมันนี่ของผู้ใช้บริการก่อนเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือก่อนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวจะถูกระงับ หรือถูกยกเลิก และปิดบัญชีทรูมันนี่ มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

2.18 บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชี (TrueMoney Wallet) อันเนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการสูญหาย ถูกขโมย ถูกหลอกลวง หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งระงับการใช้เงินในบัญชี (TrueMoney Wallet) ต่อบริษัททันที โดยแจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้เงินในบัญชี (TrueMoney Wallet) ด้วยตนเองทางโทรศัพท์มายังหมายเลข 1240 หรือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาของบริษัท (ตามรายละเอียดในข้อ 4.1)

2.19 บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินในบัญชี (TrueMoney Wallet) อันเนื่องจาก Malware หรือ computer virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเงินในบัญชี (TrueMoney Wallet)

2.20 ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการทำรายการชำระเงิน/โอนเงินย้อนหลังได้ 3 เดือน ผ่านแอพพลิเคชัน ทรูมันนี่วอลเล็ต และผู้ใช้บริการสามารถขอข้อมูลการทำรายการชำระเงิน/โอนเงินย้อนหลังภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ด้วยตนเองทางโทรศัพท์มายังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์หมายเลข 1240 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับหลักฐานการทำรายการชำระเงิน/โอนเงินผ่าน E-mail Address ที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชัน ทรูมันนี่

หลักฐานการทำรายการ หมายถึง ใบแจ้งรายการ (Statement) และหลักฐานอื่นใดที่ทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูล หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลักฐานการทำรายการถือเป็นข้อมูลความลับที่ผู้ใช้บริการไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

2.21 ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลบริการ และ/หรือแจ้งปัญหาในการใช้บริการได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1240 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนดไว้

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
3.1 ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อขอโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ เข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการระบุ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด

3.2 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าในการโอนเงินจากบัญชีทรูมันนี่ เข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการระบุ จะมีอัตราค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทได้ประกาศให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับทราบ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักจากเงินในบัญชีทรูมันนี่ของผู้ใช้บริการทันทีที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอโอนเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

3.3 จำนวนเงินที่สามารถทำการโอนได้ต่อครั้งจะขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีทรูมันนี่

3.4 ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการนำเงินออกจากบัญชีทรูมันนี่ได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ต่อวัน ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีทรูมันนี่

3.5 ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอยกเลิกคำร้องขอโอนเงินได้

3.6 กรณีที่บริษัทตรวจพบว่า เงินในบัญชีทรูมันนี่ของผู้ใช้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่ขอโอนเงิน และค่าธรรมเนียมการทำรายการโอนเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นๆ

3.7 หากการให้บริการของบริษัทมีเหตุขัดข้อง เนื่องจากระบบของธนาคาร บริษัทจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจากธนาคาร

3.8 กรณีที่ผู้ใช้บริการส่งคำร้องขอโอนเงินแล้วและมีการขอยกเลิกรายการโอนเงิน หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเองที่ทำให้ไม่สามารถโอนเงินได้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการทำรายการดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถโอนเงินได้เกิดจากเหตุขัดข้องจากระบบของบริษัท หรือธนาคารเท่านั้น

4. การยกเลิกการใช้บริการ การระงับการให้บริการ
4.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองทางโทรศัพท์มายังหมายเลข 1240 หรือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาของบริษัท โดยต้องแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ และหากยังคงมีเงินคงเหลือในบัญชีทรูมันนี่ และผู้ใช้บริการไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ บริษัทจะดําเนินการคืนให้ผู้ใช้บริการภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยผู้ใช้บริการตกลงไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดๆ กับบริษัท

4.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร หรือระงับการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

4.2.1 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครบัญชีทรูมันนี่ รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ จนกว่าบริษัทจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
4.2.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
4.2.3 ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
4.2.4 บริษัทมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่นใด
4.2.5 กรณีที่บัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือนนับแต่การเข้าใช้บริการครั้งล่าสุด

ก.หากบัญชีดังกล่าวไม่มีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะระงับการให้บริการทันที
ข.หากบัญชีดังกล่าวมีเงินเหลืออยู่ บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามที่บริษัทกำหนด หากเดือนใดที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการชำระค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี บริษัทจะหักเงินเท่าที่คงเหลือเป็นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี และระงับการให้บริการทันที

5. คํารับรองของผู้ใช้บริการ
5.1 ผู้ใช้บริการรับรองว่ามีอายุครบตามกฎหมาย หรือผู้ใช้บริการได้รับความยินยอมตามกฎหมาย ในการผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่าผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อผลทางการเงิน หรือผลอื่นใดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการ เป็นผู้กระทําหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลการลง ทะเบียน รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการ

5.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการนี้ในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน หรือนำบัญชี (TrueMoney Wallet) ไปแสวงหาประโยชน์ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแทนรับชำระเงิน หรือ นำไปประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้น

5.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่บริษัทตามข้อ 2.1 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่บริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้น จะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

5.4 ผู้ใช้บริการรับรองว่าตกลงผูกพันปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกําหนด ประกาศกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือบทบัญญัติของกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

6. การเปิดเผยข้อมูล
6.1 ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics Data) ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใด (“รวมเรียกว่าข้อมูล”) และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ, ใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผลข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ, ประมวลผล, วิเคราะห์ข้อมูล, ยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน, ให้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทหรือของบุคคลดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น และเพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท โดยความยินยอมดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดให้มีอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือผู้ใช้บริการจะไม่ได้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็ตาม

6.2 ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นติดต่อ ส่งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการได้ เพื่อนำเสนอข่าวสาร / กิจกรรมทางการตลาด / รายการส่งเสริมการ ขาย / แคมเปญ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

6.3 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัททั้งหมดดังกล่าว รวมถึงธนาคาร และหน่วยงานราชการที่ครอบครองข้อมูลของผู้ใช้บริการ เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งให้ไว้แก่บริษัทดังกล่าวกับบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ, เพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสาร, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆ, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อการสถิติ วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย ประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

6.4 ผู้ใช้บริการมีสิทธิดังต่อไปนี้

6.4.1 ขอเข้าถึงข้อมูลของตนเองซึ่งอยู่กับบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
6.4.2 ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
6.4.3 ขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลของตนเองนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด