รายการส่งเสริมการขาย: QR Code Hunt
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น True Money Wallet ที่ใช้งานควบคู่กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย ทรูมูฟ เอช ที่มีการสแกน QR Code ของร้านค้า True Smart Merchant ที่ร่วมรายการและมีสัญลักษณ์ Point&Pay ผ่านแอพพลิเคชั่น True Money Wallet จะได้รับ 1 ทรูพอยท์

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเงื่อนไขของลูกค้า
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้ทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “QR Code Hunt” ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขต่อไปนี้

1. รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด(“บริษัท”)

2. ผู้ใช้บริการต้องสแกน QR Code จากโค้ดของร้านค้า True Smart Merchant ที่แสดงป้าย QR Code และมีสัญลักษณ์ True Point&Pay ที่ได้รับอนุมัติแล้วเพื่อร่วมรายการนี้เท่านั้น โดยดำเนินการผ่านฟังก์ชั่นแคมเปญ QR Code Hunt บนแอพพลิเคชั่น True Money Wallet เพื่อรับ 1 ทรูพอยท์ต่อร้านค้า

3. บริษัทจำกัดสิทธิในการสแกนเพื่อร่วมแคมเปญโดยผู้ใช้บริการ True Money Wallet (ใน 1 หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน) ต้องสแกน QR Code ไม่ซ้ำร้านค้าภายใน 1 เดือนปฏิทิน

4. บริษัทจำกัดสิทธิในการสแกน QR Code ร้านค้าเพื่อรับ 1 ทรูพอยท์ สูงสุด 10 (สิบ) ร้านค้าต่อวัน

5. ผู้ใช้บริการที่จะได้รับทรูพอยท์ ต้องเป็นผู้ใช้บริการที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น

6. ทรูพอยท์ ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ ให้กับผู้อื่นได้

7. บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

8. การแจกทรูพอยท์ เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ การยกเลิกการให้ทรูพอยท์ การนำทรูพอยท์ กลับคืนและ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่าหรือสันนิษฐานได้ว่ามีการฉ้อฉลทุจริตหรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย

9. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าท่านมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดงหรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีTrue Money wallet และเรียกคืนทรูพอยท์ หรือสิทธิต่างๆ ที่ได้รับไปตามที่บริษัทเห็นสมควร

10. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1326