ชื่อ campaing XXXX

คิวอาร์โค้ด
เบอร์ผู้ชวน
เบอร์ผู้ถูกชวนวันที่ได้เงินคืนสิทธ์ในการ
ได้รับเงินคืน
---