ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเงิน
เติมเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท 500 บาท

1. คุณ อมราพร นิ่มสมบุญ
2. คุณ ปราณิดา ลุนคนชม
3. คุณ ชลิต ชัยรุ่งมณีดำรง
4. คุณ ณัฐกาญจน์ เพชรคง
5. คุณ ไตรรัตน์ เฉลิมวัฒน์
6. คุณ สุเมธ สุคนธ์วิมลมาลย์
7. คุณ ทศชิต บรรลุศิลป์
8. คุณ ปฏิพล พิรัญเจริญ
9. คุณ กรองทิพย์ ตรองนิพัทธ์
10. คุณ จีระศักดิ์ พงศีลวัต

แคมเปญ ตอบปุ๊ป ลุ้นรับตังค์เข้าเป๋าฟรี

เพียงร่วมกรอกแบบสอบถาม คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินเติมเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท 500 บาท

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่
12 – 31 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 9 เมษายน 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. ผู้ที่ได้รับจดหมายอีเล็คโทรนิกส์ (EDM) คลิกลงทะเบียนเพื่อร่วมตอบแบบสอบถามด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัครทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
2. กรอกแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ
3. ส่งแบบสอบถามกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด

รางวัล
รับเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) จำนวน 10 รางวัล หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นผู้ที่ส่งแบบสอบถามกลับให้แก่บริษัทเป็นลำดับที่ 19, 39, 59, 79, 99, 189, 289, 389, 489, 500

โดยจะนำเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทให้ไม่เกิน 10 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 9 เมษายน 2562

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ร้านค้าที่ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาแคมเปญ และเป็นร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติจากบริษัทแล้วเท่านั้น
2. จำกัดสิทธิ์ในการให้รางวัล 1 สิทธิ์/ 1 บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
3. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
4. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใน 10 (สิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
5. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล เรียกของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายปฏิบัติผิดข้อกำหนดเละเงื่อนไขนี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ผ่านทาง E-Mail จากบริษัทเท่านั้น
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240