ภารกิจที่ 1 ตอบแบบสอบถาม และลงทะเบียนร่วมแคมเปญ

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ภารกิจที่ 2 รับชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อร้านค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมภารกิจที่ 2

ประกาศรายชื่อร้านค้าที่จะได้รับป้าย QR Code

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
รวยทันใจ กำไร 2 ต่อ กับ 2 ภารกิจง่ายๆ เฉพาะร้านค้าที่ได้รับเชิญให้ร่วมแคมเปญผ่านทาง SMS, E-mail และบริการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ขั้นที่ 1 ตอบแบบสอบถาม และลงทะเบียนร่วมแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ขั้นที่ 2 รับชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ขั้นที่ 1 ร้านค้าที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านทาง SMS, E-mail รวมทั้งบริการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ทำแบบสอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ขั้นที่ 2 ร้านค้าที่ทำตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายขั้นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้รับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท โดยมูลค่าตั้งแต่ 30 (สามสิบ) บาทเป็นต้นไป ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ จากลูกค้าจำนวน 2 (สอง) คนขึ้นไปใน 1 (หนึ่ง) วัน ร้านค้าจะได้รับรางวัลตามที่กำหนด

รางวัล
ขั้นที่ 1 รับสิทธิ์เปิด Lucky Bag จำนวน 10 (สิบ) สิทธิ์ โดยจะได้รับเงินคืนทุกถุง สูงสุด 10,000 บาท สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 (การเปิด Lucky Bag เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Lucky Bag)
ขั้นที่ 2 รับเงินคืนวันละ 10 (สิบ) บาท (“เงินคืนรายวัน”) และหากภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนปฎิทิน ร้านค้าได้รับเงินคืนรายวันมูลค่ารวมมากกว่า 150 (ร้อยห้าสิบ) บาท จะได้รับเงินคืนเพิ่มอีก 100 (หนึ่งร้อย) บาท (“เงินคืนรายเดือน”)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รวยทันใจ กำไร 2 ต่อ กับ 2 ภารกิจง่ายๆ เฉพาะร้านค้าที่ได้รับเชิญให้ร่วมแคมเปญผ่านทาง SMS, E-mail และบริการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ร้านค้าที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านทาง SMS, E-mail รวมทั้งบริการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 และทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
4. บริษัทจะมอบรางวัลเงินคืนรายวันให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดมา โดยการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ทั้งนี้ จำนวนรางวัลเงินคืนรายวันที่บริษัทจะมอบให้ในวันดังกล่าว คำนวนจากยอดเงินคืนรายวันที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในสัปดาห์นั้นๆ
5. บริษัทจะมอบรางวัลเงินคืนรายเดือน อีก 100 (หนึ่งร้อย) บาท ให้แก่ร้านค้าที่ได้รับเงินคืนรายวันมูลค่ารวมมากกว่า 150 (ร้อยห้าสิบ) โดยรอบเดือนกันยายน 2562 เข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และสำหรับรอบเดือนตุลาคม 2562 บริษัทจะมอบรางวัลเงินคืนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
6. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลเงินคืนรายวัน 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) วัน
7. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลเงินคืนรายเดือน 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) เดือน
8. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุในรายการส่งเสริมการขาย เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืนและ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทได้โอนให้คืน
9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย หากบริษัทตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล มีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอื่นใดที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลดังกล่าวได้
11. รางวัลเงินคืนนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
12. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1326