วิธีร่วมสนุก

ได้รับ SMS หรือ Email แจ้งรหัสโปรโมชั่น 10 หลัก

กดเข้าไปที่ www.tmnpromo.com/s2 เพื่อกรอกรหัสโปรโมชั่น

กรอกเบอร์โทรศัพท์ทรูมันนี่ วอลเล็ท แล้วกดปุ่ม “รับสิทธิ์” (ต้องกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข)

ได้รับเงินรางวัล 35 บาท โปรดใช้จ่ายภายในวันที่ 19 ต.ค. 60

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
Special for U กับ TrueMoney Wallet (Code Redemption)

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
เริ่มใส่รหัสรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และสามารถนำเงินรางวัลที่ได้รับ ไปใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
1. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายที่ได้รับรหัส 10 หลัก จากบริษัททาง SMS หรือทาง E-Mail
2. กดลิงก์เว็บไซต์ตามที่ปรากฎใน SMS หรือ E-Mail
3. กรอกรหัสที่ได้รับในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลยืนยันการรับสิทธิอื่นใดให้ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น

รางวัล
รับเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet จำนวน 35.- บาท (สามสิบห้าบาทถ้วน)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Special for U กับ TrueMoney Wallet (Code Redemption)” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครบริการ TrueMoney Wallet
5. บริษัทจะมอบรางวัลเงินเติมเข้า TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลทันที เมื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงว่า เมื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับรางวัลจากบริษัทแล้ว หากไม่มีการใช้จ่ายผ่านบัญชี TrueMoney Wallet ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัทสงวนสิทธิยกเลิกและ/หรือ เรียกคืนของรางวัล
7. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
8. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
10. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะทาง SMS และ/หรือ E-Mail จากบริษัทเท่านั้น
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240